Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (231)
4. patr1cia@i.ua (45)
Мир, в котором я живу:
Результат
Архив

Главная / База платных работ / История / Передумови становлення Української держави


Передумови становлення Української держави - История - Скачать


Фамилия, Имя (Ник) Олено4чка
E-Mail suy-elena@yandex.ru
Название работы Передумови становлення Української держави
Объем работы 36 стр.
Тема История
Вид работы Курсовая
Цена 60 грн.
Файл igpu_ukr_derzhava.zip
Дополнительная информация Робота була захищена у 2007 році з оцінкою відмінно. Темою моєї курсової роботи є тема „ Історія розвитку держави і права України в національно-визвольній війні 1648-1654” Актуальність даної теми пояснюється тим, що в історії української державності це була перша спроба створення держави, тому аналіз цього періоду, аналіз здобутків і прорахунків козацької держави є винятково важливим для історії держави і права України. Слід зазначити, що формування української держави в роки війни мало про¬тилежні тенденції. З одного боку - це демократизм і вибор¬ність усіх органів публічної влади, а з іншого - намагання Б. Хмельницького створити сильну одноосібну владу на різ¬них рівнях управління від гетьмана до сотника, адже успішне ведення військових дій було можливе лише за умови суворої дисципліни. І це було виправдано в роки війни. Але усування широких козацьких мас від управління державою, підбір ке¬рівних кадрів за принципом сватовства і кумовства згодом призвели до того, що рядове козацтво досить спокійно спос¬терігало за обмеженням автономних прав України у складі Російської імперії. Несприятливі умови не дозволили завершити процес фор¬мування української держави, про що свідчать недиференці¬йованість органів публічної влади (тобто виконання ними ад¬міністративних, військових і судових функцій, що було необ¬хідне в роки війни, але залишилось і в повоєнні роки); відсут¬ність стабільної території, паралельне існування двох влад - козацької та королівської, що було зумовлено визнанням гетьманом сюзеренітету польського короля. Але в цьому була не вина, а біда української козацької старшини, яка будувала свою молоду державу в несприятливих зовнішніх і внутрішніх умовах, без відповідної підготовки і досвіду.


ПЛАН:


Вступ........................................................................................................................3

1. Передумови становлення Української держави.........................................4

2. Побудова органів влади Української козацької держави........................8
2.1. Вищі органи влади Української козацької держави...............................8
2.2. Органи місцевого управління....................................................................12
2.3. Збройні сили та податкова система..........................................................14

3. Адміністративно-територіальний устрій...................................................18
4. Ідеологія української козацької державності............................................21

5. Суспільний лад на українських землях......................................................23

6. Зовнішня політика Української держави...................................................29

Висновок................................................................................................................34

Список використаної літератури.....................................................................36

 


Вступ.

Темою моєї курсової роботи є тема „ Історія розвитку держави і права України в національно-визвольній війні 1648-1654”
Актуальність даної теми пояснюється тим, що в історії української державності це була перша спроба створення держави, тому аналіз цього періоду, аналіз здобутків і прорахунків козацької держави є винятково важливим для історії держави і права України.
Слід зазначити, що формування української держави в роки війни мало про¬тилежні тенденції. З одного боку - це демократизм і вибор¬ність усіх органів публічної влади, а з іншого - намагання Б. Хмельницького створити сильну одноосібну владу на різ¬них рівнях управління від гетьмана до сотника, адже успішне ведення військових дій було можливе лише за умови суворої дисципліни. І це було виправдано в роки війни. Але усування широких козацьких мас від управління державою, підбір ке¬рівних кадрів за принципом сватовства і кумовства згодом призвели до того, що рядове козацтво досить спокійно спос¬терігало за обмеженням автономних прав України у складі Російської імперії.
Несприятливі умови не дозволили завершити процес фор¬мування української держави, про що свідчать недиференці¬йованість органів публічної влади (тобто виконання ними ад¬міністративних, військових і судових функцій, що було необ¬хідне в роки війни, але залишилось і в повоєнні роки); відсут¬ність стабільної території, паралельне існування двох влад - козацької та королівської, що було зумовлено визнанням гетьманом сюзеренітету польського короля. Але в цьому була не вина, а біда української козацької старшини, яка будувала свою молоду державу в несприятливих зовнішніх і внутрішніх умовах, без відповідної підготовки і досвіду.


 1. Передумови становлення Української держави.

Після підписання Люблінської унії (1569 р.) українські землі зі складу Великого князівства Литовського перейшли до Польщі. На них поширились адміністративно-територіальний поділ, органи влади та управління феодальної польської дер¬жави. Не лише українські селяни, а й міщани, козаки і фео¬дали відчули національний та релігійний гніт нової державної влади, і тому будь-який антипольський виступ знаходив ши¬року підтримку серед усіх верств українського населення. За допомогою військової сили, а також обіцянок козацькій стар¬шині зрівняти її у правах зі шляхтою, полякам довгий час вда¬валося придушувати ці селянсько-козацькі виступи. То ж ко¬ли у січні 1648 р. на Запорожжі знову повстали козаки, поль¬ський уряд не вжив відповідних заходів. Але вже в травні того ж року, після козацьких перемог під Жовтими водами і Кор¬сунем, поляки зрозуміли, що це повстання не вдасться при¬душити малою кров'ю та обіцянками.
Налякані розмахом повстання, польські поміщики та представники влади почали тікати з українських земель. В ре¬зультаті склалася ситуація, коли величезна територія залиши¬лася без державної організації. Якби у Речі Посполитій до влади допускалися православні українські феодали, то вони б могли зайняти посади старост та підстарост і стара державна машина продовжувала б діяти. Але таких поміщиків були одиниці. Ті ж українці, які полонізувалися, прийняли уніатс¬тво чи католицизм, тікали разом з поляками. То ж організа¬тором нової місцевої влади стала козацька старшина, яка мала лише один зразок державного будівництва - Запорозьку Січ.
Починаючи повстання, навіть його керівник Богдан Хмельницький навряд чи думав про створення незалежної української держави. Судячи з його перших листів до поль¬ського короля, спочатку він хотів створити автономне князів¬ство з центром у Києві, в якому посади чиновників мала зай¬мати українська православна шляхта, а на Запорозькій Січі козаки знову б отримали право обирати ватажків.
Список використаної літератури:

1. Іванов. В.М. Історія держави і права України: Навч. посібник: К. Атика, 2001 –320 с.
2.  Історія держави і права України. Навч. посібн. За ред. А.С. Чайковського. К.: Юрінком Інтер, 2000 –  325 с.
3. Історія держави і права України. Академічний курс/ за редакцією академіка НАН України В. Я. Тація, академіка АПрН України А. Й. Рогожина - К., 2000, - 380 с.
4. Історія дер¬жави і права України / За ред. Рогожина А, Й.: У 2-х ч.- Харків, Одисей, 1996 – 320 с.
5. Історія дер¬жави і права України / За ред. Гончаренка В. Г.- К., 1996 – 285 с.
6. Історія українського права / За ред. О. О, Шевченка. - К., 2001. – 302 с.
7. Історія України / під ред. В.А. Смолія, К. Альтернативи, 1997 – 424 с.
8. Історія України / керівник авт. кол. Ю.Зайцев вид. 2-ге зі змінами – Львів, Світ, 1998 – 488 с.
9. Історія України: Посібник для абітурієнтів /авт-упорядн. О.В. Гісем, - Кам’янець-подільський, Абетка, 2002 – 348 с.
10. Історія України: Навч. посібн. / За ред. Б.Д. Лановика, 2 - ге вид. переробл. К.: Т-во Знання КОО, 1999 – 574 с.
11. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посібн. К.: Знання – Прес, 2002 – 348 с.
12. Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України 1917-1920 рр.- К., 1997. – 255 с.
13. Кульчицький В, С., Тищик Б. Й, Історія Держави і права України.- К., 2001. – 350 с.
14. Музиченко П. П. Історія держави і права України. – К.: 2000. – 265 с.
15. Українське державотво¬рення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О. М. Мироненка. - К., 1997 – 300 с.
16. Хрестоматія з історії держави і права / за ред. А.С. Чайковського: у 3- х кн. Кн.. 1 - К.: 2000 – 405 с.

 


 


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов