Вы:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтовСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Економічні теми / Економіка праці й соціально-трудові відносини


Економіка праці й соціально-трудові відносини - Економічні теми - Скачать бесплатно


5.4pt 0cm 5.4pt">

розчин, м3

0,222

0,24

Далі визначаються розбіжності між діючими і запроектованими нормами у % та розглядаються можливі причини їх виникнення.

(2.6)

Допустимі розбіжності для цегли – 0,5 % (матеріал І категорії), для розчину – 1,5 % (матеріал IV категорії).

Після розрахунків ми отримали наступні результати: розбіжність цегли – 3 %, а розчину - 0,9%.

2.2. Розрахунково-аналітичний метод (цегляна кладка)

Наводиться графічна схема частини конструктивного елемента, виконаного з нормованих матеріалів з указанням лінійних розмірів.

Вираховується кількість застосованих матеріалів, що складають даний конструктивний елемент, визначаються витрати кожного матеріалу на одиницю конструктивного елемента.

Далі виконується порівняння одержаної норми витрат із виробничою нормою. З цією метою складається таблиця 2.5.

Розміри цеглини: 250*120*65 мм.

Ширина швів: вертикальних – 11 мм.; горизонтальних – 11 мм.

а = 2*0,250+1*0,011 = 0,511 м.

в = 2*0,250+2*0,011 = 0,522 м.

Рис.1 Графічна схема цегляної кладки

с = 4*0,065+5*0,011 = 0,315 м.

шт.

Таблиця 2.5. Порівняльна таблиця показників

Показники

Виробнича норма

За проектом

цегла, шт.

400

381

розчин, м3

0,222

0,262

Порівняємо результати, отримані при розрахунках обома методами.

Допустимі розбіжності для цегли – 0,5 % (матеріал І категорії), для розчину – 1,5 % (матеріал IV категорії).

Після розрахунків ми отримали наступні результати: розбіжність цегли – 4,75 %, а розчину – -18%.

Таблиця 2.6 Порівняльна таблиця показників

Показники

Виробнича норма

Виробничий метод

Розрахунково-аналітичний метод

цегла, шт.

400

388

286

розчин, м3

0,222

0,24

0,446

Розрахунково-аналітичний метод (за варіантом)

Для розрахунків норми витрат лише розрахунково-аналітичним методом спочатку наводиться таблиця вихідних даних (таблиця 2.7); далі виконується графічна схема конструктивного елемента та розрахунки норми витрат матеріалу на одиницю конструктивного елемента.

Таблиця 2.7 Вихідні дані

Варіант

Розмір коробок за зовнішнім обводом

Довжина дощок, м

Метод розпилювання

19

від 800 х 1200

до 1200 х 1500

від 2,5 до 4,5

Поперечна пилка

Середня довжина деталей буде дорівнювати:

Ld = (800+1200+1200+1500)/4 = 1175мм

Середня стандартна довжина однієї дошки дорівнює:

Lc = (2500+4500)/2 = 3500мм

Припуск по торці К1 приймаємо рівним 40 мм ширину пропила при розпилюванні дощок на маятниковій пилці Р=5 мм.

Відхід К2 приймається рівним половині градації стандартній довжині дощок, тобто К2=250/2=125

Середнє число деталей, одержуваної з однієї дошки, якщо зневажити величиною важноусуваемих відходів і втрат, буде дорівнює:

n=L/Ld=3500/1175=2,98≈3

Норма витрат дощок на 1 деталь становить:

Нд=Ld+P+K1+K2/n=1175+5+40+125/3=1261,6мм≈1262мм

А на 1 м коробки:

Н=1262мм/1175мм=1,07м

Отже висновок – норма витрат дощок на виготовлення 1м віконних коробок становить --- 1,07м.


K1 Ld Ld Ld K2

Рис.2 Схема розкрою довгомірних матеріалів

Розділ 3

Розроблення калькуляції витрат праці та заробітної плати

3.1. Калькуляція даного виду використовується для визначення витрат праці та заробітної плати робітників-відрядників, котрі виконують певний вид робіт (або комплекс робіт) на один об’єкт чи конструктивний елемент.

3.2. Калькуляцію складають за формою (додаток 5) із використанням ЕНиР (ураховуючи поправкові коефіцієнти, які необхідні при даних умовах виконання виду робіт, указаного в завданні до курсового проектування) і додають до наряду на підрядні роботи. В калькуляції містяться 3 розділи: А – основні роботи; Б – допоміжні роботи; В – транспортні роботи. При складанні калькуляції підбиваються підсумки до кожного розділу та всього за калькуляцією. Графи 1-5 та 7,8 заповнюються за даними ЕНиР; графа 6 розраховується за кресленнями типового проекту (або за вихідними даними до курсової роботи). Витрати праці та сума заробітної плати на весь обсяг робіт визначаються множенням норми часу чи розцінки на проектний обсяг робіт (кількість) відповідно.

Розділ 4. Розрахунок кількісного та професійно-кваліфікаційного складу бригади

Вихідні дані:

Тривалість роботи – 10 днів

Тривалість зміни – 8 год.

Кількість змін на добу – 1

Рівень виконання норм виробітку – 104%

Загальний склад бригади:

Кількісний склад бригади робітників визначається на основі даних калькуляції витрат праці та заробітної плати за формулою

, осіб, (4.1)

де Q – загальна трудомісткість даного виду робіт, люд.-год.(підсумок графи 9 калькуляції);

Т – нормативний час виконання робіт (завдання до курсової роботи), днів;

tзм – тривалість робочої зміни, год. (завдання до курсової роботи);

nзм – кількість змін на добу (завдання до курсової роботи);

Нвир – норма виробітку, % (завдання до курсової роботи);

N – кількість об’єктів, необхідна для складу бригади, який вимагається в завданні (підбирається самостійно для рекомендованого складу бригади 6 – 10 осіб).

(4.2)

Професійно - кваліфікаційний склад бригади:

Використовуючи результати калькуляції, необхідно розподілити витрати праці робітників за професіями і розрядами. Розподіл виконується у табличній формі (табл.4.1).

Чi – кількість робітників і-ої професії, осіб. Визначення кількості робітників кожної професії (професійний склад бригади) проводиться за формулою

, осіб, (4.3)

де і – професія робітників у складі бригади;

qi – витрати праці робітників і-ої професії (табл.10), люд.-год.;

Q – загальна трудомісткість виду робіт за калькуляцією, люд.-год.;

Ч – загальна кількість робітників у бригаді, чол.

Кваліфікаційний склад розраховується окремо для кожної професії робітників за формулою

, осіб, (4.4)

де j – тарифний розряд;

qij – витрати праці робітників і-ої професії j-го розряду (табл.10),

люд.-год.;

qi – трудомісткість робіт і-ої професії, люд.-год.;

(4.5)

(4.6)

(4.7)

Кваліфікаційний склад бригади:

Таблиця 4.1. Розподіл трудомісткості за професіями та розрядами

Позиція

Розряди

Разом

л.-год

1

2

3

4

5

6

Маляри

1

76,015

76,015

2

23,796

23,796

3

17,847

17,847

4

50,236

50,236

Разом 167,894

167,894

Теслярі

5

5,29

5,29

10,576

6

5,29

5,29

10,576

7

7,93

7,93

15,864

8

31,73

31,73

63,456

Разом 50,24 50,24

100,472

Підсобні робітники

9

8,4

8,4

10

5,46

5,46

Разом 13,86

13,86

Таблиця 4.2. Професійно – кваліфікаційний склад бригади

Професія

Кількість

Розряди

1

2

3

4

5

6

Маляри

4

4

Тесляр

2

1

1

Підс. роб.

1

1

Разом

7

1

4

1

Розділ 5

Виписування та закриття акордного наряду на підрядні роботи

5.1. Акордний наряд за відрядно-преміальною системою оплати праці – це виробничий документ первинного обліку. Він складається з двох частин: завдання та виконання. Наряд містить опис робіт із короткою характеристикою конструкцій, умов і способів їх виробництва, одиниці вимірювання кінцевої продукції; обсяг робіт, суму заробітної плати та премії, термін виконання завдання.

Наряд виписує майстер або виконроб на основі калькуляції витрат праці і заробітної плати на кінцевий конструктивний елемент чи вид робіт. Наряд видається бригадиру не пізніше ніж за 2 дні до початку робіт, затверджується головним інженером та реєструється в спеціальному журналі.

5.2. Нормативна трудомісткість визначається за калькуляцією або як чисельник формули для розрахунку кількісного складу бригади (розділ 4), а фактичні витрати праці встановлюються на основі табельного обліку відпрацьованого часу кожним робітником у людино-годинах (розраховуються множенням кількості днів виконання робіт на кількість годин у зміні, на кількість змін і на чисельність робітників у бригаді).

Робітники, що виконали роботи за акордним завданням у встановлений термін чи достроково, преміюються за зниження нормативної трудомісткості. Премія нараховується за кожний відсоток економії та залежить від якості кінцевої продукції. Загальний розмір премії не повинен перевищувати 40 % відрядної оплати за нарядом. Процент премії визначається множенням відсотка скорочення нормативного часу на кількість балів за якість роботи (на “відмінно” – 3 бали, на “добре” – 2 бали, на “задовільно” – 1 бал). Сума заробітної плати за нарядом обчислюється множенням загальної суми зарплати за калькуляцією (підсумок графи 10 калькуляції) на кількість об’єктів роботи і на індекс покупної спроможності (порівняно із цінами 1986 року, які наведені в ЕНиР). Розмір премії розраховується від заробітної плати за нарядом відповідно до проценту премії. Середньоденна заробітна плата одного робітника визначається діленням загальної суми зарплати з премією на кількість відпрацьованих людино-днів.


Розділ 6

Розподілення суми заробітної плати та премії серед робітників бригади

Метод приведення відпрацьованого часу до першого розряду

Розрахунки виконуються у формі таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

ПІБ

Табельний номер

Тарифний розряд

Відпрац. час

Тарифний коефіцієнт

Приведений час

Сума ЗП з премією

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вовк Т.О

1

50

1

50

316,2

2

Роба А.К.

2

50

1,087

54,35

343,7094

3

Губа А.Ю.

3

50

1,184

59,2

374,3808

4

Рудь Д.Б.

3

50

1,184

59,2

374,3808

5

Смага В.В.

3

50

1,184

59,2

374,3808

6

Мазай О.М.

3

50

1,184

59,2

374,3808

7

Кушай С.О.

4

50

1,336

66,8

422,4432

Разом

407,95

2580

=2580/407,95=6,324

Метод використання коефіцієнта приробітку

Розрахунки виконуються у формі таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

ПІБ

Табельний номер

Тарифний розряд

Відпрац. час

Год. тарифна ставка

ЗП за тарифом

Сума ЗП з премією

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вовк Т.О

1

50

6,89

344,5

314,184

2

Роба А.К.

2

50

7,49

374,5

341,544

3

Губа А.Ю.

3

50

8,16

408

372,096

4

Рудь Д.Б.

3

50

8,16

408

372,096

5

Смага В.В.

3

50

8,16

408

372,096

6

Мазай О.М.

3

50

8,16

408

372,096

7

Кушай С.О.

4

50

9,21

460,5

419,976

Разом

назад |  3  | вперед

Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта