Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (96)
4. patr1cia@i.ua (45)


Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Економічні теми / Аналіз прямих витрат


Аналіз прямих витрат - Економічні теми - Скачать бесплатно


colspan="4" valign="top" style="width:126.5pt;border:solid black 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 1.5pt 0cm 1.5pt;height:54.0pt">

Обсяг випуску

Затрати матеріалів на одиницю продукції, грн.

Сума затрат на виробництво виробу

план

факт

план

факт

план

факт

шт.

%

шт.

%

грн.

%

грн.

%

1. Одіяла

345

32

552

33

290

274

100050

63

151248

62

2.Подушки

736

68

1104

67

80

85

58880

37

93840

38

Всього

1081

100

1656

100

х

х

158870

100

245088

100

Дані про зміну затрат матеріалів на одиницю продукції див. Таблиця 4 і 5. Дані про зміни обсягу виробництва через зміну продуктивності праці.

Перш за все, слід зазначити, що ковдри дуже матеріалоємкі вироби. За планом вони займають 32 % випуску продукції, але 63 % загальних затрат. Облік матеріаломісткості ведеться у натуральній і вартісній оцінці. Зниження матеріаломісткості одиниці продукції в натуральному вимірнику приведено у таблиці 4. Увартісному вимірнику відбулося підвищення матеріаломісткості (див. Таблиця 4). Але в загальному затрати матеріалів на одиницю продукції зменьшились. Незважаючи на це в загальному обсягу матеріаломісткість випуску ковдр зменьшилась лише на 1 % (62 - 63). Що ж до подушок, за рахунок збільшення матеріаломісткості у вартісній оцінці одинирці продукції, загальна матеріаломісткість випуску подушок збільшилась на 1%. Проблема зниження матеріаломісткості і постійний пошук потенційних можливостей такого зниження при виробництві товарів виступає у якості важливої техніко-економічної задачі, яка часто потребує залучення спеціалістів – ехніків, технологів, економістів.[12]

Щодо залежності матеріальних затрат від структури випуску продукції (схема 1), то на одному підприємстві зміна обсягу випуску не веде до зміни структури випуску (тільки на 1 % , таблиця 6), і тому в нашому випадку це не має значення.

Обов‘язково слід проаналізувати вплив факторів на зміну матеріальних затрат на випуск продукції.

Фактори впливу на зміну матеріальнимх затрат на випуск ковдр

Таблиця 7.

№ підстано-вки та назва фактору

Обсяг виробни-цтва ковдр , шт.

Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно

Ціни матеріалів , грн.

Матеріа-льні затрати на виробни-цтво ковдр, грн.

Величина впливу фактору

По плану:

345

100;3;8

0,2;50;15

10050

_

1. Зміна обсягу виробни-цтва

552

100;3;8

0,2;50;15

160080

60030

2. Зміна норм матеріалів

552

120;2,5;7,5

0,2;50;15

144348

-15732

3. Зміна ціни матеріалів

552

120;2,5;7,5

0,2;55;15

151248

6900

Загальний вплив : 51198

Затрати матеріалів на виробництво ковдр зросли на 51198 грн., в тому числі :

За рахунок зміни обсягу випуску на +60030.

За рахунок зміни норм матеріалів на одиницю виробу на -15732.

За рахунок зміни цін матеріалів на 6900.

В даному випадку знак “-“ являє собою позитивний вплив фактора , бо це означає, що затрати зменьшується .

Те, що затрати значно збільшились при підвищенні обсягу випуску (перша підстановка ) – це природньо. Те, що вплив зміни норм затрат матеріалів позитивний (зі знаком “-“ )можна пояснити так: змінились норми використання двох видів матеріалів – норми затрат ниток збільшується і норми витрат пуха на одиницю виробу зменьшується. Зміна останніх має більше значення, бо – пух найдорожчий з усіх матеріалів, що використовуються.

При зміні цін на матеріали затрати зросли, бо ціна на 1 кг пуха підвищилась. Затрати зросли незначно, бо одночасово з підвищенням цін зменьшилась норма затрат пуха.

Фактори впливу на зміну матеріальних затрат на випуск подушок .

Таблиця 8 .

№ підстано-вки та назва фактору

Обсяг виробни-цтва подушок , шт.

Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно

Ціни матеріа-лів , грн.

Матеріа-льні затрати на виробни-цтво подушок, грн.

Величина впливу фактору

По плану:

736

2,5;1;1,7

0,2;50;15

58880

_

1. Зміна обсягу виробни-цтва

1104

2,5;1;1,7

0,2;50;15

883320

29440

2. Зміна норм матеріалів

1104

2,5;1;1,7

0,2;50;15

88320

_

3. Зміна ціни матеріалів

1104

2,5;1;1,7

0,2;55;15

93840

5520

Загальний вплив : 29992

Затрати матеріалів на випуск подушок зросли на 29992 грн., в тому числі за рахунок зміни обсягу випуску (збільшується ) на 29440, за рахунок зростання цін на матеріали – на 5520.

4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва та управління.

Затрати на оплату праці мають меншу притому вагу в собівартості продукції, ніж матеріальні затрати. Загально відомо, що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці.

На підприємстві ,що аналізується так і відбулось.

Затрати на оплату праці на підприємстві “ Шик “.

Таблиця 9.

Кількість працюю-чих, план

Персонал плановий

Ставка планова, грн.

Персонал фактичний

Кількість працюю-чих, факт

Ставка фактична, грн.

1

Робочий на машині 1

300

Робочий на машині 1

1

300

1

Закройщик

300

Закройщик

1

300

4

Швачки

1-подушки

3-ковдри

300

Швачки

1-подушки

3-ковдри

4

300

1

Директор

500

Директор

1

500

1

Головний бухгалтер

450

Головний бухгалтер

1

450

1

Менеджер по забезпе-ченню матеріала-ми

350

Менеджер по забезпе-

ченню матеріала-ми і реалізації готових виробів

1

420

1

Менеджер по реалізації готових виробів

350

Робочий, що виконує функції механіка і електрика

1

390

1

Механік

300

Водій

2

300

1

Електрик

300

Грузчик

1

200

2

Водій

300

Складов-щик

1

200

1

Грузчик

200

Приймаль-ники на пунктах

3

200

1

Складов-щик

200

Вбираль-ниця

1

150

3

Приймаль-ники на пунктах

200

Художник-дизайнер

1

200

1

Вбираль-ниця

150

Фонд зарплати плановий = 5800 грн.

Кількість працюючих = 20 чоловік.

Загальне відхилення =-290 грн.

Фонд зарплати фактичний = 5510 грн.

Кількість працюючих = 19 чоловік.

Середня зарплата планова ==290 грн. Дорівнює середній зарплаті фактичній .

Продуктивність праці по пошиттю ковдр зросла в 1,6 рази, по пошиттю подушок – в 1,5 рази.

Тобто середня зарплата не зростає, а продуктивність праці зростає великими темпами.

Затрати на оплату праці на підприємстві зменьшились за рахунок того, що форма зекономила 280 грн., залишивши одного менеджера і підвищив йому платню; замість механіка і електрика взяли одну компітентну людину також з підвищеною платнею (на цьому зекономили ще 210 грн.). З метою майбутніх прибутків взяли на роботу по трудовому договору художника-дизайнера, який розробляє вишивки для ковдр. На підприємстві відбулося скорочення трудозатрат в натуральній формі з значним скороченням передозатрат в вартісній формі, причому темпи скорочення затрат в грошовій формі відстають від темпів скорочення затрат в натуральній формі. Це раціоналізація виробництва [12 ]. Кожний підприємець намагається до скорочення трудомісткості одиниці продукції шляхом раціоналізації виробництва. В нашому випадку відбулося скорочення затрат на оплату праці з одночасним ростом випуску продукції, що призвело до значного зменшення трудомісткості.

Трудомісткість виробів .

Таблиця 10.

Продукція

Затрати на оплату праці за виробами , грн.

Кількість продукції

Затрати на оплату праці на одиницю виробу , грн.

план

факт

план

факт

план

факт

1. Ковдри

3654

3416,2

345

552

10,5

6,1

2. Подушки

2146

2093,8

736

1104

2,9

1,9

Всього

5800

5510

х

х

х

х

Розподілення комплексних затрат на оплату праці було пропорційно матеріаломісткості виробів .

Трудомісткість одиниці виробу значно зменшилась .

При аналізі фонду оплати праці визначають вплив факторів на його зміну.

Вплив зміни середньооблікової чисельності : ( 19-20 ) * 290 = -290

Одночасно з зменшенням кількості робітників на одного чоловіка, відбулося змен6ьшення фонду оплати праці на суму середньої заробітної плати.

На даному підприємстві ведеться політика заохочення працюючих. Це необхідно зробити, тим паче, що продуктивність праці за рішенням керівництва має зростати. Чи доцільно ввести іншу форму оплати праці? Почасову оплату на цьому підприємстві не слід вводити, бо це може погано відбитися на продуктивності випуску продукції. Платити за кожний готовий виріб теж, я думаю, не слід, бо це може привести до надмінного випуску продукції, а на ринку стільки не потрібно. Проблема з реалізацією товарів можуть привести до збиртків, крім того надмірна пропорція часто приводить до зменьшення ціни товару. Тому я пропоную залишити робітників на ставці, яку треба підвищити. Чи (другий варіант ) ставку залишити без змін, але ввести у кадрову політику підприємства таке поняття як “доплата у зв‘язку зі змінами умов праці“. Ця доплата повинна бути дуже значною і давати її слід лише тим робітникам, які працюють з продуктивністю праці в ковдр за годину (48 подушок за годину). Слід зауважити, що від затрат на оплату праці залежить обсяг відрахувань до бюджету в пенсійний фонд, фонд соціального страхування і фонд безробіття, які також включаються у собівартість продукції.

Відрахування планові = 37,5 % * 5800 = 2175 грн.ї

Відрахування практичні = 37,5 % * 5510 = 2066,25 грн.

Відхилення = 108,75 грн.

Витрати на обслуговування виробництва та управління включають три комплексні статті :[10]

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування : 2842 грн.

Загальновиробничі витрати : 5040 грн.

Загальногосподарські витрати : 425 грн.

Аналіз цих затрат доцільно проводити лише у розрахунку на 1 грн. товарної продукції. [11] Показник затрати на гривню товарної продукції розраховується відношенням загальної суми затрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості продукції в діючих цінах.[2] Так як об‘єктом досліджень цієї курсової роботи є тільки виробничі затрати, то такий аналіз можна зробити лише приблизно .

Якщо ціна на ковдру = 502 грн., а на подушку = 156 грн. , то

на 1 грн. Ковдри по плану припадає : (1790 / ( 502 * 345 ) ) * 100 % = 1,03 % затрат (на утримання і експлуатацію устаткування ) ;

фактично : ( 1762 / (502 * 552 ) ) * 100 % = 0,6% .

на 1 грн подушки по плану : (1080 / ( 156 * 536 ) )*100 % = = 0,9 % затрат ;

фактично : (1080 / (156 * 1104 ) ) * 100 % = =0,6 %

Можна зробити два висновки : по-перше ці затрати зовсім незначні , по-друге, так як вони постійні, то в зв‘язку зі збільшенням обсягу виробництва вони зменшуються.

5. Аналіз затрат за елементами і статтями затрат .

Витрати на виробництво продукції планують і обліковують за двома напрямками: зап економічними елементами і за статтями калькуляції. Визначення і класифікацію витрат за цими озноками див. У пункті 1 кутсової роботи. Найбільш корисним для вивчення змін у структурі затрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами затрат.[11] Він дозволяє вивчити їх склад, визначити питому вагу кожного елементу, долю оплати праці у загальних витратах на виробництво. [10] Аналіз затрат за елементами затрат дозволяє не лише вивчити зміни у структурі собівартості, але й зрозуміти, якого характеру продукцію випускає підприємство (матеріаломістку, енергомістку, фондомістку, тощо ).

Затрати на виробництво .

Таблиця 11.

Показники

План

Факт

Відхиле-ння, %

Тис. Грн.

%

Тис. Грн.

%

1. матерівальні затрати

158870

89,8

назад |  2  | вперед

Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов