Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверияСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Трудове право України / Преміювання працівників


Преміювання працівників - Трудове право України - Скачать бесплатно


Під преміюванням розуміється виплата працівникам гро­шових сум понад основний заробіток з метою стимулювання результатів праці та їх заохочення.

Преміювання здійснюється в двох формах:

— преміювання, передбачене системою оплати праці;

— преміювання як вид заохочення (поза системою опла­ти праці).

У тих випадках, коли для працівників передбачена ви­плата премії за досягнення заздалегідь встановлених вироб­ничих показників, що входять до системи оплати праці, має місце почасово-преміальна або відрядно-преміальна система.

При введенні таких систем на підприємстві приймають­ся локальні положення про преміювання, які затверджують­ся власником за погодженням з профкомом. У положеннях встановлюються конкретні показники, умови преміювання, коло працівників, що мають отримати премію, розмір премії (звичайно конкретний відсоток до посадового окладу), підста­ви для зниження і позбавлення премії.

За цільовим призначенням премії в рамках системи опла­ти праці поділяються на два види: премії за основні резуль­тати господарської діяльності і премії за поліпшення ок­ремих сторін виробничої діяльності (спеціальні системи преміювання — за впровадження нової техніки, технології; за економію енергоресурсів і т. ін.).

Зниження (позбавлення) премії проводиться за спеціаль­ними підставами, а саме: за порушення виробничої, технологіч­ної дисципліни; повернення продукції внаслідок незадовіль­ної якості; прогул; появу на роботі в нетверезому стані; роз­крадання на роботі.

При преміальній системі оплати праці працівник має суб'єктивне право вимагати виплати премії при досягненні запланованих показників, а власник зобов'язаний виплати­ти суму премії.

Одноразове заохочення здійснюється без встановлення показників. Воно повністю залежить від суб'єктивного воле­виявлення власника або уповноваженого ним органу. У пра­цівника немає суб'єктивного права на таке заохочення.

Винагорода за підсумками роботи за рік — особливий вид преміювання, встановлений з 1965 p. з метою поліпшити матеріальну зацікавленість працівників у підвищенні ефек­тивності виробництва і поліпшенні якості продукції, а також закріпити кадри на виробництві (див. Рекомендации: Утв. пост. Госкомтруда СССР и ВСЦПС от 10 августа 1983 г. // Бюллетень Госкомтруда СССР. — 1983. - №11).

Умови і розміри винагороди встановлюються в спеціаль­ному положенні. У розмірі премії враховується стаж робо­ти на даному підприємстві. У повному розмірі така премія виплачується працівникам, котрі працювали весь календар­ний рік. Винагорода виплачується після підведення підсумків господарської діяльності підприємства за рік на зборах тру­дового колективу. Позбавлення премії проводиться за кон­кретні упущення в роботі, перелік яких встановлюється в локальному положенні.

На Заході преміювання широко застосовується, причому показники включають не виконання норми праці (це забез­печується самою організацією праці), а впровадження ново­введень. Застосовується система "відкладених премій", які можуть виплачуватися і через 5 років залежно від "поведін­ки" продукції на ринку збуту.Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта