Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (141)
4. patr1cia@i.ua (45)


Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Підприємництво / Умови здійснення підприємництва


Умови здійснення підприємництва - Підприємництво - Скачать бесплатно


Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяль­ності здійснюється відповідно до ст. 8 Закону України «Про підприємництво» і детально регулюється Положен­ням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. №740 (Офіційний вісник України. - 1998.- №21).

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяль­ності проводиться у виконавчому комітеті міської, район­ної в місті ради народних депутатів або в районній, район­ній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання цього суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької ді­яльності - юридичної особи подаються такі документи:

• рішення власника (власників) майна або уповноважено­го ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповнова­жених ними органів два і більше, таким рішенням є уста­новчий договір, а також протокол установчих зборів (кон­ференції) у випадках, передбачених законом;

• статут, якщо відповідно, до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

• реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водно­час заявою про державну реєстрацію;

• документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької дія­льності в розмірі, передбаченому законом;

• документ, що засвідчує внесення плати за державну ре­єстрацію. Громадяни, які мають намір здійснювати підпри­ємницьку діяльність без створення юридичної особи, по­дають реєстраційну картку встановленого зразка, яка є во­дночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі - платника податків та інших обов'язкових платежів і доку­мент, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

За державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів під­приємницької діяльності вноситься плата (реєстраційний збір): для громадян-підприємців - 1,5, для юридичних осіб - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності -потрійний розмір відповідного реєстраційного збору; за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих до­кументів суб'єктів підприємницької діяльності - 30 відсот­ків реєстраційного збору.

Органам державної реєстрації забороняється вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності додаткові доку­менти, не передбачені Законом «Про підприємництво».

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяль­ності проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєст­ру суб'єктів підприємницької діяльності та видати свідоцт­во про державну реєстрацію встановленого зразка з проста­вленим ідентифікаційним номером фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів.

У п'ятиденний термін від дати реєстрації органи держа­вної реєстрації надсилають примірник реєстраційної картки з позначкою про державну реєстрацію відповідному дер­жавному податковому органу і органу державної статисти­ки та подають відомості про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприєм­ницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта підприємни­цької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що вста­новлюється Національним банком України.

У такому самому порядку проводиться і перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності. Підстави перереєст­рації вказані в ст. 8 Закону «Про підприємництво», відпові­дно до якої перереєстрація проводиться у разі зміни назви, організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності, а також форми власності.

Безпосередньо підприємницьку діяльність можуть здій­снювати не лише суб'єкти — юридичні особи, а й створені ними філії, представництва, відділення та інші відокремле­ні підрозділи. За загальним правилом вони не потребують державної реєстрації (суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття зазначених підрозділів орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової інфор­мації до своєї реєстраційної картки). Виняток становлять представництва іноземних суб'єктів господарської діяльно­сті, які мають бути зареєстровані відповідно до ст. 5 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верхов. Ради України. - 1991.- № 29.- Ст. 377) в порядку, встанов­леному Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економіч­них зв'язків і торгівлі України від 18 січня 1996 р. № 30.

Відмова в державній реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку. Суб'єкти підприємницької діяльності з різних причин можуть з часом змінювати своє місцезнахо­дження. У таких випадках суб'єкт підприємництва у семи­денний строк з дня виникнення такої зміни повинен пові­домити про це орган державної реєстрації.

Невиконання цієї вимоги дає право органам державної реєстрації звернутися до суду (арбітражного суду) з позо­вом про скасування державної реєстрації.

Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємни­цької діяльності здійснюється за заявою власника (власни­ків) або уповноважених ним (ними) органів чи за особис­тою заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду (арбітражного суду) в разі:

• визнання недійсними або такими, що суперечать зако­нодавству, установчих документів;

• здійснення діяльності, що суперечить установчим до­кументам та законодавству України;

• несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємниць­кої діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження;

• визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкру­том (у випадках, передбачених законодавством);

• неподання протягом року до органів державної подат­кової служби податкових декларацій, документів бухгал­терської звітності згідно із законодавством.

Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємни­цької діяльності здійснюється органом державної реєстра­ції за наявності ліквідаційного балансу, складеного і за­твердженого згідно із законодавством, та інших докумен­тів, що підтверджують проведення заходів щодо ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності як юридичної особи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємни­цької діяльності.

Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта підприємницької діяльності статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з Єдиного державного реє­стру підприємств та організацій України.

Для реєстрації комерційного банку орган управління банку (Рада банку) у двотижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану засновників подає до регіо­нального управління Національного банку України за міс­цем створення банку такі документи:

а) заяву про реєстрацію банку за підписом уповноваженої особи, яка призначена відповідальною за реєстрацію банку установчими зборами (зборами учасників);

б) установчий договір, підписаний засновниками банку та завірений їхніми печатками. Підписи фізичних осіб заві­ряються нотаріально;

в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами учасників) і підписаний уповноваженою особою. Статут банку має відповідати вимогам Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства» (Відомості Верхов. Ради України. - 1991.-№ 49.- Ст. 682) та іншим чинним законодавчим актам;

г) протокол установчих зборів (зборів учасників), під­писаний головою та секретарем зборів;

д) економічне обґрунтування і мета створення банку;

е) бухгалтерську і фінансову звітність учасників (акціо­нерів) банку на перше число місяця, в якому здійснюється внесок до статутного фонду банку, незалежно від розміру їхньої участі в статутному фонді банку;

є) підтвердження про наявність професійно придатних перших керівних осіб банку (голови правління та головно­го бухгалтера), кандидатури яких погоджені з Національ­ним банком України і які відповідають встановленим вимо­гам;

ж) копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку;

з) копію звіту про проведення відкритої підписки на ак­ції;

й) угоду про надання приміщення для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим договором особи;

і) установчі документи акціонерів (учасників) банку (нотаріально завірені копії або в оригіналі).

Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено у судовому порядку.

Для здійснення підприємницької діяльності підприє­мець має право укладати з громадянами договори про ви­користання їхньої праці. При укладенні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в Україні мінімального рівня, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. При втраті працездатності підприємець забезпечує потерпілому відшкодування витрат у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.

Здійснюючи підприємницьку діяльність, підприємець зобов'язаний не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, підпри­ємств, установ, організацій і держави, що охороняються законом. За завдані шкоду і збитки підприємець несе май­нову та іншу встановлену законом відповідальність.

Суб'єкт підприємництва — юридична особа — може бути визнана арбітражним судом банкрутом у порядку, передба­ченому Законом України «Про банкрутство» (Відомості Верхов. Ради України - 1992-№31-Ст. 440).Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов