Любовь живет:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Історія економічних вчень


А.Сміт - як науковець-економіст
Австрійська школа граничної корисності
Американська школа неокласики
Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
Виникнення класичної політичної економії в Англії
Виникнення класичної політичної економії у Франції
Господарство Запорозької Січі
Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій
Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами
Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття
Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)
Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період
Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.
Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.
Господарство України другої половини XIX ст.
Господарство України і світу в період між двома світовими війнами
Господарство України між першою і другою світовими війнами
Господарство України у 1939-1990 рр.
Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)
Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність
Досвід застосування неокласичних моделей в різних країнах
Еволюція класичної політекономії в пер. пол. ХІХ ст., завершення класичної традиції
Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст
Економічна думка античного світу
Економічна думка в Росії
Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р
Економічна думка на початку ХІХ ст. в Росії
Економічна думка Росії в період кризи і ліквідації кріпацтва
Економічна думка Середньовіччя
Економічна думка стародавнього Сходу
Економічна концепція П.Ж.Прудона
Економічна політика укр. урядів доби національно-визвольної революції.
Економічна програма народництва в Росії
Економічна програма Ф.Лассаля
Економічна теорія в США
Економічне вчення А.Сміта
Економічне вчення Д.Рікардо
Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя
Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва
Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства
Економічний розвиток України в 20-і роки
Економічні ідеї соціалістів-рікардистів і чартизму
Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм
Загальна теорія зайнятості Кейнса
Загальна характеристика класичної політичної економії
Зародження і особливості економічної думки Київської Русі
Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера
Зародження марксистської економічної теорії в 40-50-х рр. ХІХ ст
Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)
Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму, етапи його розвитку
Індустріалізація у розвинутих країнах світу
Історична економічна школа в Німеччині
Історичні передумови виникнення кейнсіанства
Кейнсіанська теорія та економічна політика
Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала
Класична політекономія
Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання
Концепції футурології
Концепція дрібновласницького соціалізму
Ліберальне народництво
Ліберально-буржуазна екон. думка в пореформенний період
Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства
Маржиналізм
Математична школа в політичній економії
Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму
Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)
Неоінституціоналізм
Неокейнсіанські теорії економічного зростання
Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань
Неокласичний синтез
Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи
Нова історична школа та соціальний напрям
Основні етапи становлення й розвитку екон. науки в СРСР
Особливості економічної думки Стародавнього Риму
Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)
Патріархальне господарство східних слов'ян. Економіка Київської Русі (ІХ-ХП от.)
Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція
Політ. економія в Росії в др. половині 19 - на поч. 20 ст
Політична економія в Англії у ХІХ ст
Політична економія у Франції
Політичні погляди С.Сісмонді
Посткейнсіанські теорії економічного зростання
Поширення кейнсіанства в різних країнах
Праці К.Маркса та Ф.Енгельса 70-90-х рр.
Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень
Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.
Проблеми економічного розвитку України в період незалежності
Промисловий переворот у провідних країнах світу
Промисловість України в пореформений період
Ранній інституціоналізм
Революційно-демократична екон. думка в Україні
Розвиток В.І.Леніним марксистського економічно вчення
Розвиток політекономії в Україні
Сен-Сімон, сенсімоністи й походження колективізму
Соціал-реформістські моделі економічного розвитку
Соціалісти-асоціаціоністи Шарль Фур'є і Роберт Оуен
Соціально-економічний розвиток Київської Русі
Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)
Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа
Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса
Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму
Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса
Теорії індустріального суспілства
Теорії трансформації капіталізму
Томас Мор і Томазо Кампанелла
Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)
Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя
Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)
Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України
Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х рр. ХХ ст
Шведська (стокгольмська) економічна школа


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов