Время - это:
Результат
Архив

Главная / Рефераты / Економічні теми / ПОНЯТТЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ОЦІНКИ.


ПОНЯТТЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ОЦІНКИ. - Економічні теми - Скачать бесплатно


Виробничі запаси
3,0
3,0
100,0
4,2
Готова продукція і товари
9,0
69,8
775,6
95,8
Разом
12,0
72,8
606,7
100,0
 
 В зв’язку з цим збільшились і обсяги оборотів по взаєморозрахункам з постачальниками та покупцями та розміри дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець року (див. таблиці 2.3, 2.4).

Таблиця 2.4.
Аналіз дебіторської заборгованості за 2001 – 2002 рр. (тис. грн.)
Показники
На кінець 2001 р.
На кінець 2002 р.
2002 р.
 в % до 2001 р.
2002 р.
питома вага в %
Дебіторська заборгованість:         - за відвантажені товари
 
6,0
 
13,2
 
220,0
 
90,4
- по розрахункам з бюджетом
 
0,2
 
0,9
 
450,0
 
6,2
- за виданими авансами
-
0,5
-
3,4
Разом
6,2
14,6
235,5
100,0
 
Показники таблиці 2.4 свідчать, що в загальній сумі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу займає заборгованість за відвантажені товари, яка за рік збільшилась майже у 2,2 разів. За звітний період збільшилася також і дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом, яка відображає заборгованість по відшкодуванню бюджетом податку на додану вартість.
З таблиці (табл. 2.5) видно, що в структурі кредиторської заборгованості на кінець 2002 р. високу питому вагу у 95,3% займають авансові платежі за товари, які на 01.01.2002 р. не були відвантажені. Більше ніж в п’ять разів зменшилася заборгованість по заробітній платі, що обумовлено зростанням обсягів діяльності.
На кінець звітного періоду по статті “Інші поточні зобов’язання” значиться поточна заборгованість перед бюджетом по податку на додану вартість, термін сплати якої не настав.
Простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості товариство не має.
 
Таблиця 2.5.
Аналіз кредиторської заборгованості за 2001 – 2002 рр. (тис.грн.)
Показники
На кінець 2001 р.
На кінець 2002 р.
2002 р.
в % до 2001 р.
2002 р. питома вага в %
Кредиторська заборгованість:                                          - за товари, роботи, послуги
 
7,4
 
73,2
 
989,2
 
95,3
- по розрахункам з бюджетом
0,3
-
-
0,0
- з позабюджетних платежів
1,1
-
-
0,0
- з оплати праці
2,6
0,5
19,2
0,7
- інші поточні зобов'язання
3,1
3,1
100,0
4,0
Разом
14,5
76,8
529,7
100,0
 
За звітний період збільшились власний капітал товариства на 49,4 тис.грн. або на 461,7%, загальна вартість господарських засобів – на 90,2 тис. грн. або на 357,9% та власні обігові кошти – на 19,9 тис.грн. або 265,8 % (див. таблицю 3.6).
Дані таблиці показують, що коефіцієнт забезпечення власними коштами на кінець року підвищівся і знаходиться в нормальних межах – 1,8, при прийнятому оптимальному значенні 2 – 2,5.
Таким чином, проведений сукупний аналіз господарсько-фінансового стану підприємства говорить про неоднозначне становище нашого підприємства. Практична відсутність ліквідного капіталу призводить до затримки в розрахунках з постачальниками та іншими об’єктами зовнішнього середовища, що призвело до збільшення заборгованості за останній рік.
 
Таблиця 2.6
Аналіз фінансової стійкості товариства (тис. грн.)

Рядок
Показники
На початок року
На
кінець року
На кінець року в % на початок року
1
Запаси та затрати: всього
12,0
72,8
606,7
2
Грошові кошти, розрахунки та інші активи
6,3
15,1
239,7
3
Всього поточних активів
18,3
87,9
480,3
4
Власний капітал
10,7
60,1
561,7
5
Основні засоби та позаоборотні активи
6,9
27,5

Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта


  

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов