Вы живете в:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Економіка підприємства


Актуальність брендингу в економіці України
Акціонерне товариство
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого
Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого
Аналіз беззбитковості проекту
Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці
Аналіз затрат на виробництво
Аналіз оборотних коштів на підприємстві
Аналіз показників ліквідності підприємства
Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки
Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”
Аналіз стану і використання основних фондів підприємства
Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
Аналіз фінансового стану підприємств
Аналіз чистого прибутку
Аналіз чутливості
Баланс підприємства
Банкрутство підприємства
Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі
Банкрутство та його суб'єкти
Безробіття і його види
Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія
Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки
Варіанти цінової політики підприємства
Вдалий досвід підприємництва
Види конкуренції. Їх природа і особливості
Види підприємств
Визначення кредитоспроможності позичальника
Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства
Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур
Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку
Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів
Відтворення та вдосконалення основних фондів
Внутрішні ціни та методи їх формування
Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції
Вплив інфраструктурних підрозділів на економіку
Впровадження стандартів на підприємстві
Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку
Головні аспекти інвестування в сучасних умовах
Громадське харчування
Дебіторська заборгованість
Державна реєстрація підприємницької діяльності
Державне казначейство в Україні, його суть і значення
Джерела фінансування проектів
Діяльність малого і середнього підприємства
Діяльність ТОВ, торговий патент
До проблем відносин власності в аграрній сфері України
Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції
Доплати і надбавки
Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу
Економіка галузі, менеджмент та маркетинг
Економічна конкуренція
Економічна природа кредиту та його у супільному відтворенні
Економічне становище України в контексті економічної безпеки
Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці
Економічні зв’язки, оплата праці і ринок праці
Економічні основи та види міжнародної торгівлі
Ефективність використання оборотних фондів
Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів
Житлова іпотека перехідного періоду, проблеми і перспективи розвитку
Загальна характеристика господарських товариств
Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів
Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена
Загальна характеристика планування, принципи та методи планування
Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу
Загальна частина характеристика підприємства
Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція
Загальні поняття форм і систем заробітної плати
Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання
Заробітна плата і її вплив на формування ринку праці в сучасних умовах
Заробітна плата, форми і системи
Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу
Застосування комп’ютерного моделювання в курсі вивчення економіки
Застосування позитивного досвіду зовнішньоторгових режимів провідних зарубіжних країн в умовах формування зовнішньоекономічних зв’язків України
Застосування частинних похіднних до аналізу бізнеса
Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу
Звіт по навчально-виробничій практиці
Зміст і методика обчислення кошторису виробництва
Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності
Зовнішня торгівля України
Інвестиції
Інвестиції, їх види і характеристика
Інвестиції, формування, використання, ефектиувність
Інноваційні процеси
Інноваційні процеси на підприємстві
Інтегральна ефективна діяльність
Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Інфраструктура
Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика
Класифікація підприємств та характеристика їх видів
Командитне товариство і товариство з додатковою
Комерційна діяльність і асортиментна політика
Комерційні переговори
Комплексне дослідження ринку
Конкуренція
Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць
Корпорація
Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності
Лізингові контракти
Ліцензування діяльності підприємств
Ліцензування підприємницької діяльності
Мале підприємництво
Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення
Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства
Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах
Мета і завдання виробничої діяльності і шляхи її реалізації
Мета і завдання виробничої діяльності підприємства
Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства
Мета та етапи обліку витрат виробництва
Методи обгрунтування планів внутрішніх підрозділів підприємства
Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності
Методика обчислення основних статей калькуляції
Методичні основи планування продуктивності праці
Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення
Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях
Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесу
Мотивація
Мотивація і оплата праці на п-ві
Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці
Напрями та об'єкти інвестування
Нематеріальні ресурси
Необхідні документи для заключення угоди
Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці
Норми затрат праці
Норми і нормативи праці
Обгрунтування підприємницької ідеї
Обігові кошти
Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання
Облік готової продукції та її реалізації
Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
Оборотні кошти
Оборотні кошти підприємства, поняття і структура
Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва
Оборотні фонди підприємства
Об’єднання суб’єктів підприємництва
Оперативне керування виробництва
Оплата праці
Оплата праці в бригадах
Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
Організація
Організація й обслуговування робочих місць
Організація основного в-ва
Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення
Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства
Основи бізнесу
Основи організації фінансів підприємств
Основні засади та проблеми інвестування
Основні засоби підприємства
Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах
Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу
Основні типи та форми власності
Основні фази промислового нововедення і їх характеристика
Основні фонди і виробнича потужність підприємства
Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій
Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи
Особливості формування підприємницької культури учнів молодших класів
Особливості формування статутних фондів підприємств
Оцінка системи внутрішнього контролю
Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми
Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення
Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві
Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів
Передумови створення підприємства
Персонал п-ва і продуктивність праці
Персонал підприємства
Питання персоналу на підприємстві
Підприємництво
Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва
Підприємницька діяльність субєктів господарювання
Підприємство - елемент господарювання
Підприємство як суб’єкт господарювання
Підприємство – основна ланка народного господарства країни
Підприємство, його види та об'єднання підприємств
Підприємство, його суть, види і функції
План матеріально-технічного забезпечення
Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку
Планування й аналіз заробітної плати
Планування й аналіз чисельності працівників
Планування коштів на оплату праці
Повне товариство
Податки на споживання
Позитивна економіка
Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів
Показники і методи вимірювання продуктивності праці
Показником продуктивності праці
Поняття галузі
Поняття і види ефективності
Поняття і сутність факторів продуктивності
Поняття про власний капітал
Поняття ринку праці, його елементи і функції
Поняття та ознаки акціонерного товариства
Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств
Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу
Поняття, форми та види зайнятості
Поняття, функції та методи управління
Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами
Посередники
Поточні витрати і ціна продукції підприємства
Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості
Праця, кадри та соціальний розвиток колективу
Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”
Представництво
Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання
Прибуток та монополія
Призначення тарифної системи
Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм
Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю
Припинення діяльності підприємства
Природа інноваційних процесів
Проблеми застосування податку на додану вартість
Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства
Проблеми посередницької діяльності комерційних банків в Україні
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Прогнозування планування й регулювання діяльності
Програми сприяння зайнятості
Продуктивність праці
Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття”
Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці
Продуктивність, мотивація і оплата праці
Продуктивність, мотивація й оплата праці
Реалізація права власності на нематеріальні ресурси
Регулювання зайнятості населення
Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів
Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій
Робота з економетрії
Робочий час. Режим праці та відпочинку
Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)
Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці
Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку
Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві
Розроблення плану продуктивності праці
Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення
Система нетарифного регулювання
Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці
Собівартість прибутку і рентабельність
Соціально-економічна сутність заробітної плати
Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів
Стратегія діяльності підприємства
Стратегія підприємств
Стратегія планування ринкової діяльності підприємств
Стратегія розвитку підприємства
Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки
Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту
Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці
Структура суспільного в-ва
Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці
Суб'єкти інвестиційної діяльності
Суб’єкти підприємництва та умови їх господарювання
Сутність вартості робочої сили
Сутність і завдання організації праці
Сутність і функції процесу управління
Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства
Сутність продуктивності і продуктивності праці
Сутність та методи калькулювання
Суть підприємництва, його види та розвиток
Суть, оцінка основних фондів
Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист
Тактичне планування
Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати
Теорія виробництва
Товариство з обмеженою відповідальністю
Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку
Трудові ресурси як соціально-економічна категорія й об'єкткерівництва
Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку
Управління
Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві
Управління підприємством
Управління підприємством в перехідний період
Управління підприємством в умовах перехідного періоду
Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку
Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу
Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”
Установчі документи підприємства
Фінанси акціонерних товариств
Фінансова діяльність
Фінансова санація і банкрутство підприємств
Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансова стратегія діяльності підприємства
Фінансові результати діяльності підприємства
Фінансові ресурси підприємств
Фінансово-господарська діяльність підприємств
Фінансово-кредитні і нематеріальні ресурси п-ва
Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства
Форми власності
Форми і системи оплати праці
Форми інвестування
Форми та види підприємницької діяльності