Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Математика


Архімед
Біографія Піфагора – видатного математика та вченого
Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами
Властивості визначеного інтеграла
Геометрія, з давніх часів до сьогодення
Гіпербола
Диференціал
Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції
Диференціальні рівняння вищих порядків
Диференціальні рівняння І порядку
Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)
Диференціальні рівняння першого порядку, не розвязані відносно похідної
Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші
Дії з векторами
Діяльність українських вчених 20-30 рр. М.Кравчука, А.Кримського
Доведення теорем Перрона-Фробеніуса та Маркова для матриць другого порядку
Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші
Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці
Елементи комбінаторики
Еліпсоїд
Задачі нелінійного програмування
Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач
Інваріантність
Індекси у статистиці
Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення
Інтеграл Ейлера
Інтегральне числення. Невизначений інтеграл
Інтегровані типи д-р 1-го порядку, розвязаних відносно похідної
Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями
Інтегрування деяких рівнянь другого порядку шляхом пониження порядку рівняння
Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами
Інтегрування і пониження порядку деяких диференціальних рівнянь з вищими похідними
Інтегрування ірраціональних виразів
Інтегрування раціональних функцій
Інтегруючий множник
Інтерполяція
Історія розвитку системи одиниць величин
Комплексні числа
Критерій інтегрованості функцій
Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння
Математика - відкриття впродовж століть
Математики України
Матриці. Загальна інформація
Метод безпосереднього інтегрування
Метод виокреслення лінійно незалежних векторів
Методи інтегрування
Невизначений інтеграл
Невласні інтеграли
Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією
Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями
Нескінченно малі та нескінченно великі величини
Основні властивості означеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца
Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування
Основні правила диференціювання. Таблиця похідних
Остроградський М.В. (1801-1862) - математик України
Остроградський Михайло Васильйович
Оцінювання парамерів моделі метoдом найменших квадратів
Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів
Піфагор. Теорема Піфагора
Поняття про ряд Тейлора
Порівняння функцій та їх застосування
Початки комбінаторики
Розв'язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса
Розв’язання задач на застосування векторів
Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат
Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір
Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами. Поняття про стійкість розв’язків
Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів
Статистичні ряди і таблиці
Степеневі ряди. Теорема Абеля. Область збіжності степеневого ряду
Суть аксіоматичного методу
Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин
Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах
Теореми про диференціальні функції
Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних
Теорія імовірностей та математична статистика
Тригонометричні функції
Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів
Формула Ньютона – Лейбніца
Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали
Функції та способи їх задання
Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля
Функція Гріна
Циліндр
Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії
Частинні похідні і диференціали вищих порядків
Числові послідовності
Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості
Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності
Чотирикутники
Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов