Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (274)
4. patr1cia@i.ua (45)
Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Краєзнавство / Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах


Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах - Краєзнавство - Скачать бесплатно


представлені в спогадах колишніх студентів перід 50-х років ХІХ століття. Треба зазначити, що всі ці праці схожі між собою тематично, відрізняючись тільки ступенем докладності. Найбагатшими на фактичний матеріал є спогади П. Вейнберга та Н. Ф. Леваковського.

Перший з них вступив до університету на історико-філологічний факультет у 1850 р. Він згадує цій період, як доcить реакційний час, коли студенти мали носити сувору уніформу, за кожним слідкували інспектори, не допускаючи вільнодумства [6;c.357]. Автор стверджує, що викладачі були досить обмеженими і не намагалися зацікавити предметом, а змушували механічно заучувати матеріал. Багато хто з них полюбляв брати хабарі за складання іспитів [6;c.357].

Загалом, зі спогадів П. Вейнбера можна зрозуміти, що студенти та викладачі жили тільки своїми інтересами, взагалі не цікавилися суспільним життям, і через це університет майже не мав впливу в місті [6]. Однак, наврядче можна повністю цьому довіряти.

Продовжують тему мемуари ще одного колишнього студента - Н.Ф. Леваковського. Він у своїй праці “Университет 50-х годов” підтверджує дані, наведені П. Вейнбургом, про сувору дисципліну в стінах університету та про вимогливе ставлення з боку його керівництва до зовнішнього вигляду студентів [22;c.65-69].

У своїх спогадах Н.Ф. Леваковський також судить викладацький склад університету, викриваючи хабарництво серед професорів [22;c.70-73].

Ця праця цікава також тим, що автор її наводить відомості про те, як вплинула Кримська війна 1853-56 рр. на настрої населення Харкова, та саме студентське середовище, зазначаючи, що всі вони були пригнічені поразками російської армії [22;c.75-78].

Загалом мемуари П.Вейнбера та Н.Ф. Леваковського досить докладні і цікаві, інколи дані, що їх наводить автори, співпадають, що збільшує довіру до них.

Згадки про Харківський університет цього ж періоду містять “Университетские воспоминания” І.В. Любарского Його спогади стосуються переважно студентського життя і лише декілька сторінок присвячено опису лекцій деяких викладачів історико-філологічного факультету [24;c.375-380]. Праця І.В.Любарського носить емоційний характер. Він згадує свою молодість, тому все в тодішньому житті студентів здається йому чудовим [24;c.383-384].

Цікаві спогади про роки навчання в Харківському університеті залишив видатний український історик М. Костомаров, який вступив до нашого університету у 1833р. За словами М. Костомарова, “В той час Харківський університет був у великому занепаді. Професорські кадри займалися частково бездарними, частково ж, хоча й талановитими, але лінивими [19;c.28-35].

М. Костомаров згадує найбільш детально про П.І. Сокальського, П. Гулака-Артемовського, М.М. Луніна та А.О. Валіцького, які справили на нього значне враження. У роботі М. Костомарова є також згадки про тогочасне життя студентів, яких автор розподілив на 4 групи:

1) сини багатих батьків, зазвичай поселені ними у професорів та видрізнявшихся франтовством та хуліганством; уся їхня мета складалася з того, щоб будь-якими засобами, хоча б непристойними, отримати своєчасно диплом кандидата чи дійсного студента; при пануючий здавна у харківському університеті продажності, це було не важко, бо професори були поблажливі до дітей своїх товаришів.

2) молоді люди, які ставили собі мету службу; вони до певного часу вчилися порядно, але прямої любові до науки в них не було.

3) молоді люди, які дійсно займалися наукою з любов’ю, з них набиралися вчителі гімназій. Студенти цього виду були,так говорячи, інтелектуальною елітою університету.

4) люди не настільки багаті, щоб мешкати у професорів, але не настільки працелюбні та талановиті, щоб успішно займатися наукою; вони жили та поводили себе, як попало [19;c.35-38].

Також М. Костамаров наводить багато цікавих фактів із студентського життя [19;c.40-45] .

Таким чином, спогади М. Костомарова відбивають достатньо критичний погляд автора на сучасні йому події та є безперечно цінним джерелом історії нашого міста того часу.

ВИСНОВКИ

На основі дослідження значного комплексу мемуарної літератури, можна зробити висновки, що Слобожанщина протягом другої половини ХVІІI – першої половини ХІХ століття продовжувала зберігати певний статус “terra inkognita”, особливо для столичних гостей та іноземців, тому вона стала об’єктом дослідження і різноманітних описів, зроблених мандрівниками. Більшість з них залишили досить змістовні замітки про цю територію України. Їх автори намагаються більш-менш об’єктивно охарактеризувати побачене.

Харків, що спочатку був центром намісництва, а згодом - губернії, був центром українського національного і культурного відродження, викликав неабиякий інтерес, як у подорожніх, які були тут проїздом, так і у його мешканців, котрі спостерігали за життям міста протягом багатьох років.

У спогадах мандрівників та мемуарах знайшли своє відображення не лише позитивні сторони Харкова - гарне розташування міста , широкі вулиці і площі, університет, гостинність його мешканців, але й негативні - забрудненість, байдужість міського керівництва та провінційність способу мислення верхівки міщанства та дворян.

Мемуарні джерела є найцікавішим видом джерел, який найкраще передає дух епохи, але, в той же час, несе в собі досить значний суб’єктивізм та емоційне навантаження. Часто Харків, не будучи об’єктом спеціального дослідження, виступає лише фоном для опису автором свого життєвого шляху. Ряд творів написано не по гарячих слідах, а лише в кінці ХІХ –початку ХХ століття, через це спостерігається певне послаблення сприйняття мемуаристами минулого, оскільки у багатьох ті часи асоціювалися з молодістю, коли труднощі та негаразди відступали на другий план.

Мемуарна література про Харків кінця ХVІІІ- початку першої половини ХІХ століття майже повністю позбавлена опису політичних подій того часу, їх інтерпретації.

Головна увага зосереджена на “милуванні” забудовою міста., наданні характеристики економічного розвитку регіону, описі життя та побуту різних прошарків населення, роздуми про культурне життя в Харкові, роль та місце в ньому навчальних закладів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аксаков И. И.С. Аксаков в его письмах.-С.-Пб.,1892.-Т.3-с. ХV, ХVІ, ХІХ.-с.98-99

2. Багалій Д.І. Автобіографія//Ювілейний збірник на пошану академіка Д.І.. Багалія.-К.,1927.-с.1-146

3. Багалий Д.И. Описание истории Харьковского университета (по неизданым материалам 1802-1815)-Х.,1896.-т.1.-1204 с.

4. Багалий Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования(1655-1905): Историческая монография..-Х.,1912.-Т.2.- 973 с.

5. Бантиш-Каменский Д.М. Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию.-М., 1810.-с.40-50

6. ВейнбергП. Харьковский университет в 50-х годах.-с.257

7. Волобуев Н. Город Харьков// Журнал министерства внутренних дел.-1857.-ч ХХІІ.-с.1-34

8. Гакстатгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учереждений России.-М.,1870.-Т.1.-с.424-457

9. Геевский С.Л. Автобиография //Киевская старина.-1894.-Т.45.-№4-6.-с.31-36

10. Де-Пуле М.П. Харьковский университет в сороковых годах //Соловйов И.М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников.-С-Пб.,1914.-с.170-179

11. Долгорукий И.М. Славны бубны за горами или путешествие мое кое-куда.-С-Пб.,1810.-с.47-50

12. Єрофіїв И.Ф. Харківські спогади В.Т. Масловича//Записки історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук.-1927.-кн 13/14.-с.72,73

13.Жданов М. Путевые записки по России в 22-х губерниях.-С.-Пб., 1843.-с.99-102

14. Зуєв В. Путешественные записки от Петербурга до Херсона в 1781-82 гг.- С-Пб.,1787.-с.187-190

15. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Аннотированый указатель книг и публикаций в журналах .-т.1-М.,1976;т.2-ч.1-2.-М.,1977-1987;т.3-ч.1-4.-М.,1979-1982;т.4-ч.1-4-М.,1983-1986;т.5.-ч.1-2.-М.1988-1989

16. История Харьковского университета:Сист.-библиограф. Указатель..1805-1917.-Х.,1985

17. Іващенко В.Ю. Мемуари з історії Харківського університету ХІХ-поч.ХХ ст//Вісник Харківського університету.-Х,.№485:Історія.-вип32.-с.259-269

18. Ковалевський М. Моє життя, Історія та історики.-М.,1875,с.266-288

19. Костомаров М.В. Спогади про мій час та моє життя.-Х. Форум., 2000 с.28-30

20. Кулжинский И.Т. Воспоминания учителя //Москвитянин.-1854.-Т.6.-№21.-с.12-14

21. Из воспоминаний профессора В.И. Лапшина //Журнал министерства народного просвещения.-1890.-ч.269.-№5.-с.120-128

22. Леваковский Н.Ф. Университет 50-х годов // Русская старина.-1917.-№4-6.-с.64-78

23. Воспоминания Ф.П. Лубяновского //Русский архив.-1872.-№1.-с.100-102

24. Любарский И.В. Университетские воспоминания//Исторический весник.-1891.-Т.45.-с.373-384

25. Мікін А. Харків //Наукові записки кафедри українознавства Харківського університету.-вип. 1.-с.40-47

26. Мінцлов С. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем,путешествий , относящихся к истории России и напечатаных на русском языке.- Вип 1.-Н.,1911;Вип 2-3-Н.,1912;Вип 4-5-Н.,1912.

27. Ничпаевский Л. Воспоминания о Харьковском университете 1823-1829гг.//Русская старина.-1907.-.131.-№8.-с.369-381

28 Петцальдт А. Ученое петешествие в ю жные губернии России//ЖМНП.-1856.-ч.89.-с.48-54

29. Рейнхард Ф. Харьков в 20-30-х годах ХІХ в.//Харьковский сборник.1887.-Вип1.-с.1-22

30.Роммель Х. Пять лет из истории Харьковского университета.-Х.,1868.-с.48-95

31Роммель Х. Спогади про моє життя та мій час .-Х.:Майдан, 2001 с. 138-150.

32.Селиванов Г. Харьковская третья гимназия 25 лет тому назад//Харьковский сборник.-1896.-Вип.10.-с.119-153.

33Синицький Л. Путешествие в Малоросию академика Гельдентштедта и князя Долгорукого//Киевская старина.-1893.-т.40.-№2.-с.274-292,№3.-с.412-427

назад |  2 | вперед


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов