Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверияСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Психологія / Виховання пам'яті


Виховання пам'яті - Психологія - Скачать бесплатно


Розвиток пам'яті залежить від того, як забезпечу­ється управління цим процесом. Педагоги мають створю­вати умови, що прискорюють навчання, дають можливість краще засвоїти і зберегти в пам'яті знання. Особистість тільки тоді матиме вагомі успіхи, коли буде достатню наполегливо докладати зусиль до запам'ятовування необхідного якнай­більше, загалом і в деталях. Пам'ять погіршується від не­повного її використання.

Розвиток пам'яті насамперед залежить від зацікавленого включення особистості в продуктивну діяльність, зокрема навчальну, спрямовану на самостійне пізнання світу або досягнення нових результатів діяльності. Чим вагоміші мо­тиви супроводжують діяльність суб'єкта, тим успішніші ре­зультати запам'ятовування. При цьому запам'ятовування є результативним незалежно від того, чи ставилася мета запа­м'ятати.

Виховання пам'яті нерозривно пов'язане з вихованням самої особистості. Для розвитку пам'яті в учнівської молоді треба виховувати передусім позитивні мотиви навчання і праці, любов до знань і трудової діяльності, зацікавленість у результатах діяльності та почуття відповідальності за вико­нання своїх обов'язків. Тільки повноцінна діяльність осо­бистості сприяє розвиткові доброї пам'яті. Інтерес, зацікав­леність, активне ставлення до діяльності сприяють мимо­вільному запам'ятовуванню.

Слабка пам'ять не існує сама по собі. Це є не що інше, як слабка увага і розпорошена спостережливість, спрямова­на одночасно на кілька предметів. Тому треба систематично розвивати вольову увагу й навички концентрації думки спе­ціальними вправами. Крім того, сила уяви залежить від сту­пеня вольової й вторинної уваги — репродукування в под­робицях за допомогою уяви на тлі загального уявлення про предмет.

Для запам'ятовування важливим є перше враження, його якість і глибина. Воно посилюється комплексним сприй­манням об'єкта різними органами чуття. Вся інформація має сприйматись як щось змістово ціле й значуще, логічно пов'язане. Краще, якщо вона є предметом активної діяль­ності, зацікавлених роздумів, розумової переробки: виділен­ня головного, істотних зв'язків, структурування, аргумен­тації тощо. Легко й надійно запам'ятовується новий ма­теріал, пов'язаний з попереднім досвідом, коли він його чимось доповнює і збагачує, розширює можливості діяль­ності особи. Ефект запам'ятовування значно посилюється, якщо інформація є для суб'єкта необхідною, пов'язана з метою його діяльності, становить певний інтерес. Напри­клад, готуючись до польоту і вивчаючи заданий маршрут, штурман не тільки визначає й обчислює основні етапи і контрольні пункти шляху, а й без спеціальних зусиль добре запам'ятовує найважливіші орієнтири, супровідні ознаки, які допоможуть надійно ідентифікувати його з місцевістю, по­казниками приладів тощо. Така мобілізація пам'яті пояс­нюється тим, що в польоті всі дані можуть виявитися дуже потрібними й важливими і без них не можна якісно вико­нати завдання. Незнання цих даних може призвести навіть до аварії.

Удосконалення пам'яті вимагає постійних тренувань. Ре­гулярна й напружена робота пам'яті стає звичкою, створює умови для формування продуктивної пам'яті. Тренування не повинно бути ізольованим актом, штучним повторенням одного й того самого. Тренуючи пам'ять, кожного разу по­трібно виявляти наполегливість, шлю та впевненість, пос­тійно домагатись поліпшення результатів запам'ятовування. Не треба надмірно лякати себе невдачами, вдосконаленню нам'яті дуже шкодять перенапруження, негативні емоції, пасивність і лінощі. Завдання крок за кроком повинні збіль­шуватись, а їх виконання свідчитиме про зростання трену­вального ефекту.

Важливою умовою ефективного запам'ятовування є до­тримання певних правил. Запам'ятовувати треба в доброму настрої й на «свіжу голову», коли ще не настала втома. Під час запам'ятовування не треба чергувати матеріал, близький за формою і змістом. Слід обробляти інформацію для запа­м'ятовування, порівнюючи різні дані, спираючись на асо­ціації (смислові й структурні), виділяючи опорні сигнали («вузлики на пам'ять»). Потрібно творчо застосовувати мнемотехнічні прийоми, штучно наділяючи інформативний матеріал смисловими зв'язками, змістом, значенням, залучаючи різні види пам'яті.

Головний сенс мнемотехнічних прийомів полягає в то, му, що матеріал запам'ятовування глибше аналізується, структурується і більше усвідомлюється. Так, при запам'ятову­ванні історичних дат можна використати порівняння за схо­жістю і контрастом з відомими подіями, при запам'ято­вуванні іноземних слів — з уже засвоєними словами або зі словами рідної мови тощо.

Чим більше людина знає, тим легше їй запам'ятати нове пов'язуючи маловідоме з нагромадженим досвідом. Засво­єння понять та інших інформативних даних у процесі бага­торазового повторення створює базу для подальших асоціа­цій з новим матеріалом запам'ятовування. Тому на почат­кових етапах навчання, коли нову інформацію нема з чим пов'язувати, виникають значні труднощі й доводиться бага­то разів повторювати, щоб добре запам'ятати. Оволодіння поняттєвим апаратом і знаннями певної галузі значно збіль­шує можливості швидкого й міцного запам'ятовування но­вої інформації завдяки смисловій пам'яті.

Основним способом поліпшення пам'яті людини є фор­мування вміння запам'ятовувати й відтворювати. Пам'ять розвивається тренуванням і наполегливою працею, спрямо­ваною на запам'ятовування, тривале збереження, цілковите й точне відтворення.


Вправи, що зміцнюють спостережливість і пам'ять:

1. Уважно подивіться на знайомий предмет, потім, закривиш очі, образно уявіть Його собі в подробицях Відкривши очі, ще раз погляньте на нього і зазначте, які деталі були вами випущені.

2. Вивчений предмет спробуйте намалювати з пам'яті. Потім виявіть, Ідо забули намалювати.

3. Опишіть із пам'яті риси добре знайомої людини. Спостерігаючи за цією людиною під час зустрічі, уточніть не помічені вами риси її обличчя.

4. Подивіться на 7—15 дрібних предметів, а після з пам'яті опишіть їх.

5. Спробуйте добре роздивитися предмет, що падає. Потім опишіть його якомога точніше.

6. Огляньте кімнату, запам'ятайте, що в ній знаходиться. Потім закрийте очі й уявіть образ побаченого в подробицях.

7. Згадайте голос та інтонацію фрази знайомої вам людини й спробуйте закритими очима уявно знову почути її. Потім повторіть фразу вголос, під час зустрічі з цією людиною порівняйте «оригінал» з імітацією.


Основні прийоми довільного за­пам'ятовування такі.

1. Треба чітко визначити мету, завдання запам'ятову­вання. Мнемічне завдання полягає в чіткому формулюванні того, що і як треба запам'ятати та міцно закріпити. Якщо таке завдання спеціально не ставиться, то матеріал запа­м'ятовується значно гірше. Так, у дослідженні одній групі ставилося завдання запам'ятати матеріал, щоб відповісти на другий день, а іншій — запам'ятати надовго. Перевірку проведено через чотири дні, результати виявилися набагато кращими в другій групі — адже відомо, як швидко забу­вається матеріал, вивчений тільки для іспиту.

2. У довільному запам'ятовуванні слід сформувати стійкі мотиви до запам'ятовування, набування знань, почуття від­повідальності. Якщо людина належним чином не вболіває за справу, невідповідально ставиться до запам'ятовування, то вона швидко забуває те, що треба пам'ятати.

3. Необхідною умовою запам'ятовування є розуміння ма­теріалу, утворення смислових зв'язків, якщо вони недостат­ні, та використання ефективних прийомів запам'ятовуван­ня. Незрозумілий матеріал, як правило, не викликає інтере­су й запам'ятовується гірше, ніж систематизований, зрозу­мілий. Для поліпшення умов запам'ятовування варто зроби­ти матеріал зрозумілим і привабливим. Застосування того чи іншого способу запам'ятовування являє собою довільне асоціювання, пов'язування певних одиниць матеріалу, котрий треба запам'ятати. Щоб запам'ятати номер телефону, кож­ний якось кодує його цифрові значення, групує цифри з відомих дат, схожих номерів і складає смисловий вираз. Відомі також шкільні прийоми запам'ятовування числа п, Чергування кольорів спектра райдуги, правила «дев'ятки» в Мові тощо. Допомагають запам'ятовувати й прийоми аналізу Матеріалу: складання плану, порівняння, класифікація, групування, систематизація. Кожна людина виробляє власні прийоми аналізу й асоціювання матеріалу для запам'ятовування. Крім залучення логіки і розуміння, така робота над матеріалом запам'ятовування дає змогу привернути увагу до нього, краще усвідомити та засвоїти.

4. Важливою умовою ефективного запам'ятовування сприятливий психічний стан для засвоєння нового мате ріалу. Погано сприймає матеріал людина втомлена, роздратована, пригнічена. Відомі випадки осяяння пам'яті перед сном і після пробудження вранці. Позитивний ефект дося­гається автогенною стимуляцією пам'яті, що пояснюється приведенням організму в актуальний стан і сприятливою дією механізму релаксації.

5. Для кращого запам'ятовування і тривалого збережен­ня потрібне повторення матеріалу при заучуванні. Правиль­на організація повторень вимагає дотримування ряду умов, зокрема розподілу повторень у часі. Перші повторення мають бути інтенсивнішими, оскільки забування матеріалу на початку відбувається швидше, а пізніше темп повторень може бути вповільнений. Проте не варто здійснювати повторення надто часто, багато разів підряд, оскільки це викликає галь­мування й утруднення під час утворення нервових зв'язків. Для успіху в повторенні матеріалу треба урізноманітнити інформацію, активізувати пізнавальну діяльність особис­тості.

6. У керівництві розвитком пам'яті учнів важливе зна­чення має врахування вчителем їх індивідуальних особли­востей. При цьому слід більше спиратися на переваги мнемічних властивостей особистості.

Виховання пам'яті можна значно поліпшити, якщо до цього процесу залучити самих учнів. Зацікавившись, вони виявлятимуть прагнення до вдосконалення та самовиховання.Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта