Вы живете в:
Результат
Архив

Главная / Методические пособия / Математика / П Р О Г Р А М А самоосвітньої роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів математики


Математика - П Р О Г Р А М А самоосвітньої роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів математики - Скачать бесплатно


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
 
 
 
П Р О Г Р А М А
самоосвітньої роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів математики
 
 
 
 
Фахова та методична підготовка
  
2008 рік

І.  КВАЛIФIКАЦIЙНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Учитель II кваліфікаційної категорії
 
повинен знати:
Ÿ        зміст основних документів МОН України щодо вивчення математики в школі (концепція математичної освіти 12-річноїшколи; стандарт освітньої галузі "Математика", Програми для загальноосвітніх навчальних закладів    "Математика 5-11 класи", Програми факультативних курсів та курсів за ви­бором з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, критерії     оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, Інструктивно-мето­дичні листи МОН України про викладання математики);
Ÿ        структуру та зміст шкільних підручників з математики;
Ÿ        методику викладання предмету в розрізі вузівської програми;
      
       повинен уміти:
Ÿ        складати календарні плани, плани-конспекти уроків;
Ÿ        розв\\\'язувати всі завдання шкільних підручників, посібників для державної підсумкової атестації з математики;
Ÿ        добирати тематичні рівневі контрольні роботи до кожної теми програми;
Ÿ        робити поелементний аналіз тематичної контрольної роботи;
Ÿ        забезпечувати виконання   програмних вимог на середньому рівні.
 
 
Учитель першої кваліфікаційної категорії
(додатковий зміст до другої кваліфікаційної категорії):
 
повинен знати:
Ÿ        зміст програм та підручників для класів з поглибленим і профільним вивченням математики;
Ÿ        варіативні та інтегровані курси з математики;
Ÿ        індивідуальні, вікові та психологічні особливості учнів щодо оволодіння курсом математики на достатньому та високому рівнях;
 
       повинен уміти:
Ÿ        використовувати форми і методи, що забезпечують рівневу диференціацію;
Ÿ        провести самооцінку та самоаналіз уроку;
Ÿ        використовувати в практиці роботи педагогіку співробітництва;
Ÿ        організовувати участь учнів у позакласній роботі;
Ÿ        використовувати та модернізовувати зміст, форми, методи і засоби нав­чально-виховного процесу, що сприяють розвитку інтересів учнів до пред­мету;
Ÿ        швидко перебудовуватись в плані здобуття нових знань;
 

Учитель вищої кваліфікаційної категорії
(додатковий зміст щодо першої кваліфікаційної категорії):
 
повинен знати:
Ÿ        зміст експериментальних посібників з математики;
Ÿ        нові технології навчання, в тому числі на базі комп\\\'ютерної техніки;
 
повинен умiти:
Ÿ        проводити дослідження та творче узагальнення своєї роботи;
Ÿ        обґрунтовувати науково-доказовий вибір дій у конкретній педагогічній ситуації;
Ÿ        проводити експертну оцінку підручників і дидактичних матеріалів з мате­матики;
Ÿ        створити авторську методику з принципово новими підходами до навчання, виховання та розвитку учнів;
Ÿ        проявити гнучкість у виборі оптимального управлінського рішення в нестандартних ситуаціях;
 
 
II.  ФАХОВА ПIДГОТОВКА
 
Вчитель другої квалiфiкацiйної категорії
 
повинен знати:
   
    з теми "Множини":
         Множини і операції над ними. Множина натуральних, цілих, раціональ­них, дійсних чисел. Способи зображення цих множин. Розвиток поняття числа.
         Основні властивості дійсних чисел. Поняття про поле. Раціональні числа і вимірювання. Несумірні відрізки та ірраціональні числа. Щільність множини раціональних чисел. Наближення дійсних чисел десятковими дробами і практичні вимірювання. Історія розвитку поняття числа.
 
         з теми "Метод координат":
         Декартова система координат. Рівняння ліній. Еліпс, гіпербола, пара­бола. Графіки рівнянь і нерівностей. Полярні координати. Розв\\\'язування задач на побудову в координатах.
 
         з теми "Геометричні перетворення площини":
         Рух (симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельний перенос).
         Властивості рухів. Поняття про орієнтацію площини. Теорема Шаля. Теорема про композицію двох симетрій, двох поворотів і т.д. Застосування рухів до доведення теорем і розв\\\'язування задач. Симетрія в природі, мистецтві, науці, техніці Перетворення подібності. Застосування теорем про подібність до розв\\\'язування задач.
         Поняття про групу перетворень. Бесіда про Єрлангенську програму. Розв\\\'язування задач підвищеної складності.
 
         з теми "Рівняння i нерiвностi":
         Розв\\\'язування цікавих алгебраїчних задач за допомогою квадратних рівнянь.
         Теорема Вієта та її застосування. Усне розв\\\'язування квадратних рівнянь. Розв\\\'язування нерівностей методом інтервалів. Нерівності, що містять знак модуля. Доведення нерівностей. Функціональні рівняння.
 
         з теми "Функцiї i графіки":
         Побудова графіка функцій  за графіком функції .
         Зображення на координатній площині множини точок, координати яких задовольняють даним умовам (наприклад, , ,  та ін..
 
         з теми "Розв’язування задач підвищеної складності":
     Нескінченні множини. Скінченні множини. "Різні нескінченності. Нескінченність множини дійсних чисел. Побудова відрізка, четвертого пропорційного трьом даним відрізкам. Властивість бісектриси кута трикутника. Побудова середнього арифметичного і середнього геометричного. Нерівність Коші. Побудова , .
     Різні доведення теореми Піфагора. Піфагорові числа. Велика теорема Ферма. "Золотий переріз" і його роль в мистецтві.
 
 
Вчитель першої кваліфікаційної категорії
(додатковий зміст щодо другої кваліфікаційної категорії):
 
повинен знати:
 
     з теми "Функцiї i графіки":
     Виникнення і розвиток поняття "функція".
    Загальне означення функції. Числові функції і їх графіки. Парні і непарні   функції,   властивості   їх   графіків.   Елементарні   методи побудови графіків і дослідження функцій. Перетворення графіків функцій. Графіки функцій з "модулями".
     "Секрети" квадратичної параболи: залежність форми графіка від коефі­цієнтів, визначення коефіцієнтів за графіком. Елементарні методи досліджен­ня функцій. Дробово-лінійні функції і їх графіки. Поняття про функції від декількох змінних. Функції в природі і техніці.
 

     з теми "Рівняння, нерiвностi та їх системи":
     Рівносильність рівнянь, нерівностей і їх систем. Наслідки з рівнянь, нерівностей, систем.
     Основні методи розв\\\'язування раціональних рівнянь: розклад на множни­ки, введення нової змінної. Рівняння, що містять змінну під знаком модуля. Як шукати раціональні корені многочлена. Схема Горнера. Ділення многочленів. Теорема Безу.
     Поняття про наближене розв\\\'язування рівнянь. Уточнення коренів рівняння.
     Ірраціональні рівняння і методи їх розв\\\'язування: піднесення до степеня, введення нової змінної і інші.
     Метод інтервалів – універсальний метод розв\\\'язування нерівностей.
     Методи доведення нерівностей. Нерівності про "середні".
         Нерівності, що містять змінну під знаком модуля. Рівняння і нерівності з параметрами. Системи раціональних рівнянь, основні методи розв\\\'язування їх. Системи лінійних рівнянь, їх розв\\\'язування за допомогою визначників.     Формули Крамера. Графічне розв\\\'язування систем з двома змінними.
 
         з теми "Визначнi теореми i факти геометрії":
         Теорема Піфагора і її роль в геометрії. Різні доведення теореми Піфагора. Узагальнена теорема Піфагора. Теореми Чеві і Менелая. Теореми Панна і Дезарга.
     Теорема Паскаля.
 
     з теми "Логічна будова курсу геометрії":
     Основні поняття і аксіоми планіметрії. Поняття про несуперечливість і незалежність системи аксіом. Моделі планіметрії. Поняття про неевклідові   геометрії.
     Відомості з історії "Начал" Евкліда, п\\\'ятий постулат. М.І.Лобачевський і його геометрія.
 
     з теми "Комплекснi числа":
         Розвиток поняття числа: натуральні, цілі, раціональні, дійсні і комплексні числа.
     Комплексні числа в алгебраїчній формі і арифметичні дії над ними.
         Геометрична інтерпретація комплексних чисел. Тригонометрична фор­ма комплексного числа. Множення і ділення комплексних чисел в тригоно­метричній формі.
         Піднесення до степеня комплексних чисел. Формула Муавра. Добування коренів з комплексного числа. Комплексні числа многочленів. Поняття про основні теореми алгебри. Застосування комплексних чисел.
 

     з теми "Комбінаторика. Теорія ймовірностей":
         Метод математичної індукції. Основні поняття і принципи комбінато­рики. Формули для числа розміщень, перестановок, комбінацій.
     Формула бінома Ньютона. Розв\\\'язування комбінаторних задач.
     Випадкові події. Класичне означення ймовірностей. Обчислення ймовір­ностей за допомогою формул комбінаторики. Теорема додавання.
     Незалежні випадкові події. Незалежні випробування. Умовна ймовір­ність. Формула Бернуллі. Поняття про закон великих чисел.
 
     з теми "Елементи статистики і теорії ймовірностей":
         Про статистику і способи представлення даних. Представлення стати­стичних даних у вигляді таблиць. Початкові поняття про гiстограму розподiлу значень, віднос­ну частоту, середнє значення. Мода i медіана, розкид, кореляція. Таблиця кореляцій.
         Принципи перерахування елементiв скiнчених множин: перестановки, розмі­щення i сполуки (без повторень). Поняття про ймовірність, сприятливі випадки, неза­лежнi випробування. Статичне i класичне означення ймовірності. Простiшi приклади пiдрахунку ймовірностей, зв’язок мiж ймовірністю i частотою, математичне сподівання. Застосування до розв’язування прикладних задач.
 
 
Вчитель вищої кваліфікаційної категорії
(додатковий змiст щодо першої кваліфікаційної категорії):
 
повинен знати:
 
         з теми "Алгебраїчні рівняння, нерiвностi системи":
         Перетворення алгебраїчних виразiв.
         Основнi принципи розв’язування рiвнянь: рiвносильнi перетворення i пе­ретворення, при яких з’являються сторонні зв’язки, виключення сторонніх розв’язкiв.
         Основнi методи розв’язування рiвнянь: розклад на множники, замiна невідомого.
         Ірраціональні алгебраїчні рівняння: основнi поняття i принципи розв’язу­вання, область визначення ррівняння перетворення ірраціональних рiвнянь (пiднесення до квадрата, кубу).
         Система рiвнянь, загальнi принципи й основнi методи розв’язування: ал­гебраїчнi перетворення систем, ппідстановка виключення невiдомих, розкла­дання на множники, замiна невiдомих.
         Симетричні системи.
         Алгебраїчні рівняння, що ведуть до систем рiвнянь. Загальнi принципи розв’язування нерiвностей. Основний метод розв’язування нерiвностей – метод iнтервалiв. Ірраціональні нерiвностi i методи їх розв’язування. Рівняння i нерiв­ностi з модулями.
        
         з теми "Типи задач":
         Основнi поняття текстових задач: на рух, роботу, сумiшi i сплави. Етапи розв’язування задач: вибiр невiдомих, складання рівняння, розв’язування, пере­вiрка й аналiз розв’язку.
         Нестандартнi текстові задачi: задачi на знаходження оптимальних зна­чень, задачi з обмеженнями на невiдомi нестандартного виду (обмеження у ви­глядi нерiвностей, цiлочисельнiсть невiдомих та iн.)
         Нестандартнi методи розв’язування (графічні методи, перебiр варiантiв i т.д.). Арифметичні текстові задачi.
 
         з теми "Функцiї i графіки функцiй. Початки математичного аналiзу":
         Побудова графіків функцій без допомоги похідної. Операції над графіка­ми функцій додавання, множення.
         Лiнiйнi перетворення графіків функцiй, модуль функцiї i функція вiд модуля.
         Побудова графіків складних функцій.
         Елементарні дослiдження функцiї: зростання, спадання, точки максимуму i мiнiмуму, парність i непарнiсть, періодичність.
         Дробово-лiнiйнi i дробово-рацiональнi функцiї, їх графіки. Поняття про асимптоми.
         Графічні методи розв’язування, оцінка числа коренiв рiвнянь i нерiвнос­тей.
         Графіки рiвнянь з двома невiдомими. Графічний аналiз систем з двома невiдомими.
         Дослiдження функцій методами математичного аналiзу. Дотична до графіка функцій.
 
         Границi, задачi на знаходження границь. Неперервність. Похiдна. Знаход­ження похідних. Застосування похідної. Задачі на максимум і мінімум.   Дове­дення   нерівностей,   порівняння   значень   функції, сумування послідовностей.
 
         з теми "Квадратний тричлен. Доведення нерівностей":
     Задачі, які приводять до дослідження квадратного тричлена. Задачі про розміщення коренів квадратного тричлена. Деякі рівняння і нерівності, що розв\\\'язуються за допомогою використання властивостей квадратного тричлена. Методи знаходження найбільших і найменших значень з викори­станням властивостей квадратного тричлена.
     Деякі відомі нерівності і методи їх доведення, нерівності про середнє арифметичне і середнє геометричне, інші теореми про середнє, нерівність Бернуллі та інші.
         Задачі на доведення алгебраїчних нерівностей і методи їх розв\\\'язування.    Заміна змінних при доведенні алгебраїчних нерівностей. Порівняння чисел.
 
         з теми "Тригонометричні функції":
         Обчислення і порівняння значень тригонометричних функцій. Основні методи розв\\\'язування тригонометричних рівнянь, розклад на множники, за­міна невідомого (найбільш поширені види замін, універсальна заміна). Деякі окремі типи тригонометричних рівнянь: рівняння , однорідні рівняння та ін. Відбір коренів тригонометричного рівняння і запис розв\\\'язків. Основні принципи і методи розв\\\'язування систем тригонометричних рівнянь. Запис відповіді.
         Розв\\\'язування і доведення деяких тригонометричних нерівностей. Побудова графіків тригонометричних функцій. Дослідження функцій на періодичність.
 
         з теми "Показникова і логарифмічна функції":
         Обчислення і порівняння значень показникової і логарифмічної функцій. Основні принципи і методи розв\\\'язування показникових і логарифмічних рівнянь: логарифмування і потенціювання рівнянь, перехід до однієї основи, типові заміни.
     Показникові і логарифмічні нерівності, основні методи розв\\\'язування: лога­рифмування і потенціювання нерівностей, заміна невідомих, метод інтервалів.
         Рівняння, системи рівнянь, нерівностей змішаних типів. Побудова гра­фіків складних функцій, що містять показникові, логарифмічні, тригономет­ричні та інші залежності.
 
         з теми "Числа і числові послідовності":
     Натуральні числа. Розклад на множники. Найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне (НСД та НСК)
    Цілі числа Подільність та ділення з остачею Задачі на подільність. Рівняння в цілих числах. Раціональні і ірраціональні числа. Доведення ірраціональності чисел.
    Порівняння чисел. Наближені обчислення. Похідна в наближених обчисленнях.
     Числові послідовності. Прогресії.
     Індукція. Рекурентні послідовності. Додавання послідовностей. Комплек­сні числа, комплексна площина. Розв\\\'язування рівнянь в комплексних числах.
 
     з теми "Нестандартні рівняння і нерівності. Задачі з параметрами":
     Рівняння і нерівності, розв\\\'язування яких Ґрунтується на використанні монотонності і обмеженості функцій, що входять до них.
     Нестандартні задачі, зв\\\'язані з рівняннями і нерівностями: знаходження числа коренів, визначення цілочислених коренів та ін.
     Рівняння, системи рівнянь і нерівностей з параметрами. Запис відповіді. Аналітичні методи розв\\\'язування. Розв\\\'язування рівнянь з параметрами.
     Графічні методи розв\\\'язування і дослідження в задачах з параметрами.
 
     Рівняння, системи рівнянь і нерівностей з параметрами, в яких слід визначити залежність числа розв\\\'язків від параметра, значення параметра, при яких розв\\\'язування задовольняє заданим умовам. Задачі з логічним змістом.
     Похідна і дотична в задачах з параметрами.
 
     з теми "Методи розв\\\'язування планіметричних задач":
     Основні етапи розв\\\'язування геометричної задачі: побудова малюнка, встановлення особливостей одержаної конфігурації, вибір шляху і методу розв\\\'язування, технічна реалізація, аналіз одержаного результату.
     Опорні планіметричні задачі.
     Основні геометричні прийоми і методи розв\\\'язування задач: додаткові побудови, геометричні перетворення, метод подібності, метод площ, метод допоміжного кола та ін.
         Різновидності аналітичних методів розв\\\'язування геометричних задач: метод поетапного розв\\\'язування та метод складання рівнянь. Метод координат. Векторний метод. Задачі на обчислення елементів геометричних фігур.
 
     з теми "Типи планіметричних задач та методи їх розв\\\'язування":
         Задачі на доведення. Задачі на геометричні місця точок. Задачі на максимум і мінімум, геометричні нерівності. Методи розв\\\'язування задач на побудову: метод геометричних місць, подібність, методи, що включають використання паралельного переносу, симетрії і повороту в задачах на побудову, алгебраїчний метод. Побудова за формулами. Побудова з обмеженими можливостями.
 
         з теми "Стереометричні задачі і методи їх розв\\\'язування":
         Основні принципи побудови малюнків стереометричних фігур. Опорні стереометричні задачі.
         Задачі на взаємне розміщення прямих і площин в просторі. Аналітичні методи в стереометрії. Спеціальні методи розв\\\'язування стереометричних за­дач: метод перерізів, метод проекцій та ін. Вектори в просторі. Скалярний   добуток векторів. Задачі на обчислення лінійних і кутових елементів, повер­хонь і об\\\'ємів різних тіл. Різні задачі на многранники і тіла обертання та їх комбінації.
 

Примірний  зміст  контрольної  роботи
для вчителів другої кваліфікаційної категорії
 
1.     Розв\\\'язати рівняння: .
 
2.                Розв\\\'язати нерівність:
 
 
3.                Визначте кількість розв\\\'язків рівняння  в взалежності від параметра .
 
4.                Побудувати графік функції .
 
5.                В колі проведено дві перпендикулярні хорди АВ і CD, які перетинають­ся в точці М. Доведіть, що продовження висоти МК  за точку М є медіаною .
6.       Двогранний кут при ребрі основи правильної трикутної піраміди  дорівнює , а відстань від центра основи до бічної гранi – . Знайдiть площу біч­ної поверхнi поверхні конуса, вписаного в дану піраміду.
 
 
Примірний  зміст  контрольної  роботи
для вчителів першої кваліфікаційної категорії
 
1.       Доведіть рівність: .
 
2.       Розв\\\'яжіть рівняння: .
 
3.       Розв\\\'яжіть систему нерівностей: .
 
4.                Зобразіть на координатній площині множину точок, координати яких  задовольняють дану нерівність: .
 
5.                Доведіть, що коло, яке проходить через ортоцентр трикутника і дві його вершини,    дорівнює    колу,    описаному    навколо трикутника.
 
6.                У трикутній піраміді мимобіжні ребра попарно рівні. Доведіть, що центри вписаної і описаної куль цієї піраміди співпадають.
Примірний  зміст  контрольної  роботи
для вчителів вищої кваліфікаційної категорії
 
1.   Доведіть, що для всіх допустимих значень  виконується нерівність: .
 
2.        Розв\\\'язати рівняння: .
 
3.        Будується числова послідовність, перший член якої є , а кожен наступний, починаючи з другого, дорівнює сумі цифр попереднього. Знайти 2002-й член цієї послідовності
 
4.   Побудувати графік функції:
         , де
 
5.   У прямокутному трикутнику медіана є одним з радіусів описаного кола.
Чи існують інші трикутники, для яких так само виконується ця властивість?
 
6.   Висота конуса , а твірна нахилена до площини основи під кутом . Площина перпендикулярна до висоти конуса ділить повну поверхню конуса навпіл. Знайти відстань від цієї площини до площини основи конуса.
 
 
Методика  викладання  предмету
 
Методична підготовка вчителя другої кваліфікаційної категорії
 
         Аналіз навчальних програм з математики.
     Структура та завдання шкільного курсу математики. Програми математи­ки для різних типів шкіл: масової, спеціалізованої математичного, економіч­ного, природничо-науково та гуманітарного профілів. Мета вивчення мате­матики кожного класу всіх типів шкіл.
     Підручники і посібники з математики.
     Перелік посібників: діючих, експериментальних; їх зміст, особливості структури та методичного апарату. Журнал "Математика в школі", №4, 2002 р.       Аналіз підручників.
    Науковість змісту: реалізація принципу науковості, відповідність основ­ним змістовним лініям курсу математики, обсягу і глибині розгляду мате­ріалу, ме­тодологічна обґрунтованість розкриття основних понять, фактів, за­конів і теорій в підручниках, достатність теоретичних пояснень і емпірич­них даних в навчаль­ному матеріалі тощо. Доступність змісту, доступність викладу відповідно віковим особливостям учнів, відповідність обсягу нав­чального матеріалу нормам нав­чального часу, забезпечення диференційова­ного підходу як в тексті, так і в системі вправ. Навчально-методичний апарат: придатність підручника для організації самос­тійної роботи учнів на репродук­тивному і творчому рівнях, організуюча роль теорії у відношенні до фактів, розвитку інтересу учнів і його прикладне значення, проблемність викладу матеріалу, достатність текстових вправ і задач.
 
 
Методична підготовка вчителя першої кваліфікаційної категорії (додатковий зміст щодо другої категорії)
 
         Забезпечення ефективності уроку математики.
     Удосконалення структури й організації уроку, використання різних типів уроків: лекційно-практична форма навчання, диференціація – різнорів­нева і профільна. Розвиваюча та виховна функції навчання. Раціональне поєд­нання усних і письмових видів роботи. Удосконалення системи вправ, вико­ристання дидактичних матеріалів, в т.ч. різнорівневих, наочності, ТЗН, ПК. Реалізація міжпредметних зв\\\'язків. Удосконалення форм контролю. Тестова і рівневі форми контролю (тематична, підсумкова).
     Розвиток активної пізнавальної діяльності учнів.
     Формування в учнів інтересу до предмета, потреби в нових знаннях, забезпечення тісного зв\\\'язку з життям, розвитком науки, техніки, сприяння осмисленому засвоєнню знань, вироблення відповідних вмінь і навичок, роз­виток спостережливості, уяви, пам\\\'яті, мислення, виховання працелюбності, дисциплінованості, вміння переборювати труднощі, розвиток кмітливості, винахідливості, творчості, волі.
 
 
Методична підготовка вчителя вищої кваліфікаційної категорії
(додатковий зміст щодо першої категорії)
 
         Лекційно-практична   система навчання. 
         Доцільність введення. Типи уроків в системі (підготовчий, лекція, корек­ція знань, вироблення вмінь і навичок, узагальнення і систематизації, контро­лю). Блочна система викладання нового матеріалу.
         Диференціація при навчанні математики.
    Визначення. Основна мета. Види диференціації (рівнева, профільна). Методичні особливості роботи вчителя за різнорівневою системою А.М.Капіносова.
    Формування прийомів розумових дій.
     Прямі й оберненні твердження, приклади і контрприклади, аналогія, синтез і аналіз, узагальнення і конкретизація.

     Позаурочні форми роботи, їх взаємозв\\\'язок та розвиток.
     Роль шкільного компонента у роботі із здібними дітьми. Позашкільний компонент: факультативні курси, курси за вибором, профільне навчання. Обдаровані і талановиті діти. Розв\\\'язування олімпіадних задач.
 
 
Тематика  індивідуальних  творчих  робіт
 
1.     Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках математики.
2.     Форми роботи з питань розвитку інтересу в учнів до математичних предметів.
3.     Проблемні ситуації і творча робота на уроках математики у старших класах.
4.     Впровадження   нестандартних   форм   і   методів   навчання   при викладан­ні мате­матики.
5.            Розвиток мислення школярів на уроках алгебри та початків аналізу.
6.     Розвиток мислення школярів на уроках геометрії.
7.     Використання навчальних і контролюючих програм при застосуванні комп’ютерiв для успiшного навчання математицi.
8.     Формування iнтересу учнiв до математики шляхом використання ігор на уроках та в позакласнiй роботi.
9.     Роль нестандартних задач для розширення математичного кругозору.
10.З досвiду вивчення "Відсотків" у загальноосвiтнiй школі.
11.Використання індивідуальних, групових та колективних форм роботи з учня­ми при диференцiйованому вивченні математики.
12.Елементи економічних знань на уроках математики.
13.Роль наочних посібників для досягнення навчальної мети при вивченні ново­го матерiалу курсу ггеометрії
14.З досвiду проведення залікової системи i тематичної атестації з курсу алгебри та початків аналiзу.
15.Методика вивчення тіл обертання. Розв’язування задач практичного змiсту при вивченні тіл обертання.
16.Алгоритми розв’язування рiвнянь i нерiвностей, що мiстять невiдомi пiд зна­ком модуля.
17.Елементи комбінаторики i початки теорії ймовірностей у загальноосвiтнiй школі.
18.Нестандартнi уроки з математики та особливості їх проведення.
19.Інтенсифікація роботи вчителя з формування в учнiв розумової культурi в процесi навчання математицi.
20.Система модульного навчання учнiв на уроках алгебри в 11 класi з теми "Первісна та інтеграл".
21.Способи формування відповідального ставлення школярiв до вивчення мате­матики.
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛIТЕРАТУРИ
 
1.     Державний загальноосвiтнiй стандарт з математики. – 2001.
2.     Слєпкань З.I. Методика навчання математики. – К.: Педагогічна преса, 2001.
3.     Боровик В.Н. та інші. Курс математики. – К.: Вища школа, 1995.
4.     Шляхами математики, хрестоматія. / Упорядник Хмара Т.М. – К.: Педагогiч­на преса, 1999.
5.     ММерзлякА.Г. та інші. Вчимося розв’язувати задачi з початків аналiзу. – Харків.: Гімназія, 1999.
6.     Барановська Г.Г., Ясiнський В.В. Практикум математики. Алгебра. – К.: КПI, ч.1., 1997, ч.2, 1998.
7.     Швецький М.Г. Абсолютнi величини в шкiльному курсi математики. – К.: Радянська школа, 1967.
8.     Апостолова Г.В. Хитромудрий модуль. – К.: Поліграф сервіс, 2001.
9.     Шкiль М.I. та інші. Алгебра i початки аналiзу. Пiдручник для 10-11 класiв ЗНЗ. – К.: Зодіак-ЕКО, 1999.
10.Iстер О.С. Комбінаторика, біном Ньютона та теорія ймовірностей у школі. – Харків: Гімназія, 1999.
11.Жалдак М.I. Комп’ютер на уроках математики. – К.: Техніка, 1998.
12.Бурда М.I., Савченко Л.М. Геометрiя, 8-9. – К.: Освiта, 1996.
13.Вишенський В.А. та ін.. Збірник задач з математики. – К.: ТВIМС, 2000.
14.Прокопенко Н.С. та ін.. Збірник завдань для тематичного контролю знань,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класи. – К.: КIМО, 2000.
15.Коваленко В.Г. та ін.. Алгебра. – К.: Освiта, 1998.
16.Шкiль М.I. та ін. Алгебра i початки аналiзу. – К.: Освiта, 1999.
17.Бевз Г.П. та ін. Геометрiя. – К.: Освiта, 1999.
18.Вивальнюк Л.М. та ін. Математика 9-10. – К.: Освiта, 1997.
19.Бурда М.I. та ін. Математика 9-10. – К.: Освiта, 1998.
20.Нікелін О.В., Кукуш О.Г. Геометрiя 7-9 клас. – К.: Купiль, 1998.
21.Пiдручна М.В., Янченко Г.М. Диференційовані дидактичні матеріали з гео­метрiї, 7, 8, 9, 10, 11 класи. – Тернопіль: "Пiдручники i посібники", 1998, 1999.
22.Швець В.О. та ін. Дидактичні матеріали з математики. 8, 9, 10, 11 класи. – К.: Освiта, 1997.
 
 
ПРОЕКТИ З МАТЕМАТИКИ
1.     Змiст навчання та вимоги до освітньої підготовки з курсу математики 5-6 класiв 12-рiчної школи.
2.     Нові iнформацiйнi технології пiд час вивчення математики та методики її викладання.
3.     Створення стандартизованих вимiрювачiв результатiв навчання учнiв математики.
4.     Методика i практика розробки дидактико-вимiрювального iнструментарiю на основi тестових технологій.

Для перегляду файлів формату DejaVu (".djvu") необхідно встановити плагін djvu

Назад
 

Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.


Український Зелений Портал Рефератик, створений з метою популяризації української культури і полегшення пошуку учбових матеріалів для українських школярів, а також студентів і аспірантів українських Вузів. Всі матеріали, опубліковані на сайті взяті з відкритих джерел. Проте, слід пам'ятати, що тексти, опублікованих робіт в першу чергу належать їх авторам. Використовуючи матеріали, розміщені на сайті, будь ласка, давайте заслання на назву публікації і її автора.

написать нам ©  referatik.com.ua, 2007-г.
Карта сайта


  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов