Любовь живет:
Результат
Архив

Главная / База конкурсных работ / Финансы / Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”)


Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Финансы - Скачать


Название работы Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”)
Объем работы 99 страниц
Тема Бухгалтерский учет и аудит
Вид работы Диплом
Файл uniplit.rar
Дополнительная информация
ФИО или псевдоним автора Saleon
E-Mail saleon@bk.ru

числа. Відділ матеріально-технічного постачання,  Бухгалтерії кожного 5,9,13 –го

числа Контроль за змістом, визначенням цін, запис до  Обчислювальний

центр не пізніше другого дня після одержання, поточний
Продовження табл.2.2
1 2 3 4 5 6 7
   обчислювальний центр  облікових регістрів 

архів
Накладна вимога Завідуючий складом щодня Відділ матеріально-технічного

постачання Бухгалтерії наступного дня після отримання Контроль за

визначенням цін, запис до облікових регістрів Обчислювальний центр не пізніше другого

дня після одержання
Лімітно-забірна картка(ярлик) Завідуючий складом Щодня Відділ матеріально-

технічного постачання Бухгалтерії наступного дня після отримання Контроль за

правильністю оформлення, запис до облікових регістрів Обчислювальний центр

Усі операції надходження запасів на підприємство оформляються відповідними

первинними документами, незалежно від напрямів надходження запасів на підприємство.

Основними напрямами надходження запасів на підприємство є:
– придбання у постачальника;
– придбання підзвітними особами;
– виготовлення на даному підприємстві;
– безкоштовне отримання;
– виявлення надлишків при проведенні інвентаризації;
– внески до статутного капіталу підприємства його учасниками;
– обмін на подібні і неподібні активи.
         При отриманні запасів безпосередньо від постачальника, контроль за виконанням

плану договорів, вчасним надходженням і оприбуткуванням виробничих запасів здійснює

служба постачання на договірних засадах. Порядок документального оформлення

придбання запасів, які надходять на підприємство від постачальника на ТзОВ „Уніплит”

представити на рис. 2.1.
         Для отримання запасів від постачальника ТзОВ „Уніплит” виписується довіреність

(ф М-2), бланки довіреностей є довіреностей  є документами суворої звітності,

підприємство купує їх. Наказом керівника підприємства визначений перелік працівників

підприємства, які можуть отримувати довіреності.Видача кожного бланку довіреності

реєструється в журналі реєстрації виданих довіреностей (ф. М-3). При видачі довіреностей

у журналі вказується інформація про дату, місце та підставу їх видачі, а також строк дії

довіреності. Строк дії довіреності не може перевищувати 10 днів. У бланку довіреності

відображається номенклатура та кількість запасів, які має отримати його представник, та

засвідчується підписом.
         Якщо виписана довіреність не використана у визначений термін, то вона

повертається в бухгалтерію, анулюється і зберігається разом з журналом протягом трьох

років, а в журналі робиться відмітка про те, що довіреність не використана.[13]
         Запаси, які надходять на підприємство, приймаються за кількістю і якістю. Якщо

фактична наявність поставлених матеріалів відповідає угоді та супровідним документам

(накладні ф.М-11 прийомні акти ф. М-7, товарно транспортні накладні ф. М-6), їх

оприбуткування здійснюється за документами постачальника  або   за   прибутковим 

ордером  ( ф.М-4 ).   Прибуткові  ордери
 

Рис.2.1 Порядок документального оформлення запасів, які надходять на ТзОВ „Уніплит”

від постачальника

 виписуються на кожну партію поставки. У випадку виявлення розбіжностей фактичної

поставки запасів до вказаної в супровідних документах чи в договорі створюється за

наказом керівника спеціальна комісія, в яку обов’язково мають входити представники

постачальника, а у випадку виникнення суперечливих питань з метою з’ясування

непорозумінь можна залучати відповідних спеціалістів – експертів (юристів, аудиторів). Ця

комісія складає акт про приймання матеріалів (ф.М-7).
         Цей документ застосовують у разі наявності розбіжностей у кількості та або якості

товару, який надходить, незалежно від того, з чиєї вини виникла розбіжність

(постачальника чи транспортної організації), і від виду транспортного перевезення

вантажу.
         У складеному акті перелічують лише ті позиції запасів, за якими встановлено

розбіжності. Запаси, за якими розбіжності за кількістю та якістю не виявлені, в акті не

перелічуються, про що роблять відмітку (в кінці акта) „За іншими товарно-матеріальними

цінностями розбіжностей немає” . Акт складають у трьох примірниках: перший примірник

акта разом з товаросупровідними документами передають до бухгалтерії для обліку руху

матеріальних цінностей; другий разом з претензійним листом надсилають постачальнику

або транспортній організації, яка доставила вантаж; третій залишають у матеріально

відповідальної особи (завскладом).
         Коли запаси надійшли на ТзОВ „Уніплит” (покупцю) , а документів, які

підтверджують його ціну, кількість, загальну вартість та якість, немає, таку поставку

називають невідфактурованою. В такому випадку вантажоодержувачу (покупцю) для

вирішення цієї проблеми потрібно керуватись умовами договору, поставки, або нормами

частини восьмої ст.268 Господарського кодексу України. Згідно з цією статтею

вантажоодержувач (покупець) має право відмовитись від прийняття невідфактурованої

поставки. Проте вантажоодержувач може і не відмовлятись від поставки. У цьому випадку

він оформляє акт про приймання матеріалів (за типовою формою №М-7), який складають у

двох примірниках: перший надсилають постачальнику з вимогою урегулювати ситуацію,

яка виникла; другий передають до бухгалтерії, він і є підставою для оприбуткування

матеріальних цінностей. Акт приймання підписує комісія, до складу якої включають

матеріально відповідальну особу, спеціаліста (товарознавця), представника адміністрації

підприємства або незаінтересовану особу.
         У разі псування або пошкодження товару під час перевезення автомобільним

транспортом оформляють спеціальний акт, який додають до товарно-транспортної

накладної або шляхового листа і підписаний представником вантажоодержувача і водія.

Кожна зі сторін, якщо вона не згодна зі змістом акта, має право викласти свої зауваження

у розділі „Особливі відмітки”. Про те, що такий акт складено, роблять відповідну відмітку

в розділі „Відмітки про складенні акти” зворотної сторони товаро-транспортної

накладної.
         У разі доставки запасів залізницею постачальник оформляє накладну спеціальної

форми, яка є супровідним документом і яку видають вантажоодержувачу на станції

призначення. На станції відправлення під час передачі матеріальних цінностей перевізну

оформляють вантажну квитанцію, яку постачальник відправляє вантажоодержувачу

(покупцеві). На станції призначення представник покупця (експедитор) отримує

залізничну накладну на перевезення вантажу. Перевіряє правильність заповнення всіх її

реквізитів і своєчасність прибуття вантажу.
         У разі невідповідності найменування, маси та кількості мість фактично отриманого

вантажу даним, наведеним у супровідних документах, складається комерційний акт, який є

підставою для пред’явлення претензії транспортній організації. Комерційний акт також

складається у разі виявлення вантажу без документів або документів без вантажу,

псування або пошкодження вантажу.
         У разі недостачі запасів в межах природного убутку діє загальне правило:

комерційний акт не складають, а роблять відмітку про це в накладній. При цьому згідно з

п.27 Правил видачі вантажів затверджених наказом Міністерства транспорту України від

21.11.2000р. №644, вантаж вважають доставленим без втрат, якщо різниця між масою,

зазначеною у залізничній накладній у пункті відправки, і масою, визначеною на станції

призначення, не перевищує норм природного убутку та граничної розбіжності у

визначенні маси нетто.
         У комерційному акті зазначають найменування товару, його кількість або масу

згідно з документами та фактичну, а також розмір завданого збитку.                  Акт

підписують начальник станції (його заступник), завідуючий вантажним двором (складом),

представник одержувача та особи, які беруть участь у перевірці вантажу. Комерційний акт

заповнюють на бланках встановленої форми у трьох примірниках.
Якщо недостачі або псування запасів не виявлено, експедитор розписується про його

приймання у дорожній відомості, а представник залізниця підтверджує передачу вантажу

своїм підписом у залізничній накладній.[71]
         При надходженні запасів на підприємство шляхом придбання підзвітними особами

первинними документами, що підтверджують вартість є товарний рахунок, акт (довідка), а

оприбуткування здійснюється шляхом складання прибуткового ордеру (ф.М-4) в одному

примірнику.
         Після надходження запасів документи на їх оприбуткування відображаються у

реєстрі  приймання-здачі документів (ф.М-13), який передається завідувачем складу в

бухгалтерію в одному примірнику разом з первинними документами.
         При надходженні запасів на склад, виготовленими власними силами, їх

оприбуткування здійснюється на підставі накладної вимоги (ф.М-11). Вона складається

матеріально –відповідальною особою, що передає записи у двох примірниках. Перший

примірник є основою для списання запасів з матеріально відповідальної особи цеху

(комірника, бригадира), другий-передається на склад для оприбуткування запасів.
         Для правильної організації обліку бухгалтерією виписується картка складського

обліку матеріалів (ф.М-12) на кожне найменування, вид або номенклатурний номер

матеріалів, яка реєструється у реєстрі і отримує реєстраційний номер. В ній проводяться

записи по кожному факту надходження та вибуття запасів. Підставою для запису в

картках складського обліку є прибутковий ордер (ф.М-4) , акт про приймання матеріалів

(ф.М-7)  товарно-транспортна накладна (ф.М-6) - по надходженню, а по видатку -

„Лімітно-забірні картки” (ф.М-8, М-9, М28а), акт – вимога на заміну (додатковий відпуск

матеріалів ф.М-10), накладна- вимога на відпуск (внутрішне переміщення матеріалів ф.М-

11). На ТзОВ „Уніплит” такі картки не ведуться, замість них складають матеріальні

ярлики ф.М-16. Цей документ містить найменування, номер і повну характеристику

кожного виду запасу.
         Тільки після того, як запаси оприбутковані, дозволяється їх відпуск зі складу.
         Відпуск виробничих запасів зі складу здійснюється за такими напрямами:
–відпуск на виробництво та загальновиробничі потреби;
–відпуск для задоволення адміністративних потреб;
–відпуск для задоволення потреб відділу збуту;
–списання за невідповідності критеріям визнання активом;
–безоплатна передача;
–реалізація на сторону;
–обмін на подібні та неподібні активи.
         Відпуск цінностей зі складу здійснюється тільки особами, які мають на це право.

Список цих працівників складений і затверджений головним бухгалтером та керівником

підприємства.
         Підставою для відпуску матеріалів зі складу у виробничі цехи, дільниці для

одноразового відпуску є: накладна-вимога (ф.М-11), а для систематичного відпуску

цінностей –лімітно- забірні картки (ф.М-8, М-9, М-28). Ліміт Встановлюється для кожного

підрозділу на підставі розрахунків економічного відділу підприємства і затверджується

керівником.
         Для багаторазового відпуску запасів протягом місяця використовують лімітно -

забірні картки (ф.М-8). Відпускаючи запаси зі складу на підставі лімітно- забірних карток,

комірник зобов’язаний слідкувати за встановленим лімітом. Підвищення ліміту

допускається тільки з дозволу керівника. В цьому випадку складається акт-вимога на

заміну(додатковий відпуск матеріалів ф.М-10) у двох примірниках, один з яких

залишається у замовника, а інший у комірника.
         При реалізації і безкоштовній передачі матеріалів на сторону складають накладну

на відпуск товарно- матеріальних цінностей (ф.М-20) або товарно-транспортну накладну

(ф.М-6).
         Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей виписується підприємством,

що здійснює їх відпуск у трьох примірниках. У ній вказується така інформація: дата

виписки, назва підприємства-постачальника, назва підприємства-покупця, номенклатура і

характеристика запасів, що відпускаються, їх ціна, кількість та сума, через кого

отримуються цінності, дата і номер довіреності підприємства-покупця. Дозвіл на відпуск

підписує уповноважена особа підприємства та головний бухгалтер. Перший примірник

накладної отримує підприємство одержувач запасів, за яким здійснює їх оприбуткування,

другий залишається на пропускному пункті підприємства-постачальника для контролю за

вивезенням матеріальних цінностей з підприємства.
         Товарно-транспортна накладна використовується при перевезенні матеріальних

цінностей вантажним автотранспортом. У ній відображують перелік усіх матеріальних

цінностей що підлягають перевезенню на данному автомобілі, та наводять їх

характеристики. За неможливості переліку в товарно-транспортній накладній усієї

номенклатури запасів, що будуть перевозитись, до неї додається товарна накладна,

накладна на відпуск матеріалів, сертифікат. Відвантаження матеріалів покупцям

здійснюється на підставі довіреності (ф.М-2).[42]
         У кінці звітного періоду (місяця) завідувач складу готує реєстр приймання-здачі

документів (ф.М-13) і подає його бухгалтеру матеріального відділу разом з документами,

які підтверджують оприбуткування запасів на склад та їх списання зі складу під розписку.

Лімітно-забірні картки здають в бухгалтерію відразу ж після використання ліміту. Якщо на

кінець звітного місяця ліміт за деякими картками не вичерпаний, то вони все одно

подаються до бухгалтерії, де здійснюється їх звірення з другими примірниками карток, що

є в цехах.
         Бухгалтер приймає реєстр безпосередньо на складі, здійснюючи вибіркову перевірку

правильності і повноти заповнення карток складського обліку і виведення підсумків.

Оскільки облік на складі ведеться в кількісному виразі, станом на останній день звітного

місяця матеріально відповідальна особа складає в кількісному виразі відомість обліку

залишків матеріалів на складі (ф.М-14). У випадку, коли залишок наявних запасів є

меншим за розрахований, то завскладом складає сигнальну довідку про відхилення

фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасів (ф.М-18).Бухгалтер

проставляє ціни, здійснює таксування та виводить обороти (надходження і вибуття

запасів) та підсумки залишків на складі.
         У бухгалтерії матеріальний звіт (ф.М-19) з доданими до них документами

перевіряються, обробляються, котируються (вказується кореспонденція рахунків за

господарськими операціями). І лише після завершення обробки первинних документів

інформація, що міститься в них переноситься до облікових регістрів.[68]


2.2.Організація синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів

         Інструкція про застосування Плану рахунків для ведення обліку наявності й

використання виробничих запасів передбачає застосування активного синтетичного

рахунку 20 “ Виробничі запаси”, який містить такі субрахунки:
201 „Сировина і матеріали”;
202 „Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби”;
203 „Паливо”;
204 „Тара і тарні матеріали”;
205 „Будівельні матеріали”;
206 „Матеріали передані в переробку”;
207 „Запасні частини”;
208 „Матеріали сільськогосподарського призначення”;
209 „Інші матеріали”.[10]
         На рахунку 20 „Виробничі запаси” відображають наявність та рух належних

підприємству запасів сировини і матеріалів, покупних напівфабрикатів та комплектуючих

виробів (у тому числі сировини і матеріалів, що перебувають у дорозі та в переробці),

будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення,

палива, тари і тарних матеріалів, відходів основного виробництва.
         По дебету цього рахунку на підставі прибуткових документів (рахунків-фактур,

вимог, ТТН, прибуткових ордерів, накладних тощо) відображається кількість і вартість

виробничих запасів. По кредиту рахунку на підставі витратних документів (вимог,

накладних, лімітно-забірних карток, ярликів тощо) списується кількість і вартість

відпущених матеріалів на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск

(передачу) на сторону, уцінка, за обліковими цінами (рис.2.2).

 

Рис.2.2. Балансові та позабалансові рахунки обліку виробничих запасів

         На субрахунку 201 „Сировина і матеріали” відображаються наявність і рух сировини

та основних матеріалів, що становить основу встановленої продукції або є необхідними

компонентами при її виготовленні, сприяють процесу виготовлення (допоміжні матеріали).

На цьому субрахунку ТзОВ „Уніплит” обліковує наявність і рух допоміжних матеріалів і

сировини, які включаються при виробництві продукції, наприклад: парафін, каніфоль,

бітум, технічна пластина та інші.
         На субрахунку 202 „Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби”

відображається наявність і рух купівельних напівфабрикатів, готових комплектуючих

виробів (включаючи у підрядних будівельних організаціях будівельні конструкції та вироби

- дерев’яні, залізобетонні, металеві тощо), придбані для комплектування продукції, що

випускається, які потребують додаткових витрат праці для їх обробки або для зберігання,

а також спеціальне обладнання та інструменти, пристрої та інші прилади придбані

науково- дослідними та конструкторськими підприємствами для проведення наукових

(експерементальних) робіт за визначеною науково-дослідною або конструкторською

темою. Спеціальне обладнання й інструменти, пристрої обліковуються на субрахунку 202.

Обладнання і прилади загального призначення на цьому субрахунку не обліковується, а

відображаються на рахунках 10 „Основні засоби”, 11 „Інші необоротні матеріальні

активи”, 22 „Малоцінні і швидкозношувальні предмети за видами предметів”Цей

субрахунок ТзОВ „Уніплит” не використовує.
         На субрахунку 203 „Паливо” обліковується наявність та рух нафтопродуктів,

твердого палива та мастильних матеріалів, які купуються чи заготовляється

підприємством для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів,

а також для виробітку енергії та опалення будинків. На цьому субрахунку обліковуються

оплачені талони на бензин, дизельного палива, газ і мастильні матеріали. ТзОВ

„Уніплит” на цьому субрахунку обліковує наявність і рух нафтопродуктів, твердого палива

та мастильних матеріалів, зокрема, бензин, дизпаливо, масло моторне, антифриз нігрол та

інше.
         На субрахунку 204 „Тара і тарні матеріали ” відображають наявність і рух усіх видів

тари, окрім такої, що використовується як господарський інвентар, а також матеріали і

деталі, які використовують для виготовлення тари та для її ремонту (деталі для збирання

ящиків, тощо). На ТзОВ „Уніплит”- це піддони, барабани, резервуари, бочки, каністри

тощо.
         На субрахунку 205 „Будівельні матеріали” не обліковується обладнання, яке не

потребує монтажу: транспортні засоби, верстати, будівельні механізми,

сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади.

Витрати на придбання такого обладнання, що не потребує монтажу , відображається

безпосередньо на рахунку 15 „Капітальні інвестиції” у міру надходження їх на склад для

експлуатації.
         Устаткування й будівельні матеріали, передані підряднику для монтажу й виконання

робіт, списується із субрахунка 205 на рахунок 15 „Капітальні інвестиції” після

підтвердження їх монтажу й використання.
         ТзОВ „Уніплит” субрахунок 205 „Будівельні матеріали” не використовує.
         На субрахунку 206 „Матеріали, передані в переробку” обліковуються матеріали,

передані в переробку та які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них

виробів. Витрати на переробку матеріалів, які оплачуються сторонніми організаціями,

відображаються за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, отриманих з

переробки. На цьому субрахунку ТзОВ  „Уніплит” обліковує основну частину виробничих

запасів, які надалі визначаються в собівартість отриманих з них виробів. Це технологічна

тріска, пиломатеріали, пиловник та інші.
         На субрахунку 207 „Запасні частини” ведеться облік придбаних чи виготовлених

запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення

ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту,

а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому субрахунку ведеться облік

обмінного фонду повно комплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, що

створюється в ремонтних підприємствах. Порядок створення, використанню й обліку

обмінного фонду визначається чинним законодавством України та відповідними

установчими документами.
         На субрахунку 208 „Матеріали сільськогосподарського призначення” обліковуються

мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками й хворобами

сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, що

використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. На цьому

субрахунку також відображаються саджанці, насіння й корми (покупні та власного

вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин

безпосередньо в господарстві. Цей субрахунок ТзОВ „Уніплит” не використовує.
         На субрахунку 209 „Інші матеріали” ведеться облік відходів виробництва (обрубків,

обрізків, стружки тощо), невиправного браку, матеріальних цінностей, одержаних від

ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, палива або

запасних частин (металобрухт, зношених шин, бланків суворого обліку тощо
         Для обліку виробничих запасів, що не належать підприємству Планом рахунків

передбачено використання позабалансового рахунку 02 „Активи на відповідальному

зберіганні” призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві

та не є його власністю, прийняті на комісію, в переробку, до монтажу, в довірче

управління. Облік цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені в договорах,

приймально-передавальних актах тощо. Всі товарно-матеріальні цінності, що

обліковуються на цьому рахунку, підлягають інвентаризації в порядку і в строки,

передбачені наказом про облікову політику, а також планом проведення інвентаризації.
Позабалансовий рахунок 02 „Активи на відповідальному зберіганні” має такі субрахунки,

що використовуються для обліку запасів:
022 „Матеріали, прийняті для переробки”;
023 „Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні”;
024 „Товари, прийняті на комісію”;
025 „Майно в довірчому управлінні”.
         На позабалансовому субрахунку 022 „Матеріали, прийняті для переробки ведеться

облік руху надходження сировини та матеріалів від замовників, які прийняті для

переробки (давальницька сировина) і не оплачується одержувачем, та їх вибуття (в тому

числі в іншому матеріальному вигляді). Облік витрат з переробки чи доробки

давальницької сировини здійснюється на рахунках обліку виробництва (за винятком

вартості давальницької сировини замовника). Аналітичний облік давальницької сировини

ведеться за замовниками, видами сировини й матеріалів та за місцями їх зберігання чи

переробки.
         На позабалансовому субрахунку 023 „Матеріальні цінності на відповідальному

зберіганні” ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних цінностей на відповідальне

зберігання з приводу відмови від акцепту розрахункових документів постачальників;

одержаних від постачальників, але несплачених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ),

заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ надміру, чи у видаткових

документах постачальників; сплачених покупцями товарно- матеріальних цінностей, які

дозволено як виняток залишати на відповідальному зберіганні, оформлених охоронними

розписками та не вивезених з причин, незалежних від підприємства, тощо.
         Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне

зберігання, ведеться по підприємствах власниках, за видами, сортами та місцями,

зберігання.
         Цінності, що залишені на відповідальне зберігання, зберігаються окремо від власних.
         На позабалансовому субрахунку 024 „Товари, прийняті на комісію” обліковуються

одержані товари у межах договорів комісії, поруки та інших цивільно-правових договорів,

що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням

іншої особи без передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів,

прийнятих на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів та комітентами.
         На позабалансовому субрахунку 025 „Майно в довірчому управлінні” обліковується

майно, що надійшло в довіру управлінню, а також товарно-матеріальні цінності, які

надійшли повіреному при виконанні доручення довірителем на підставі договору

доручення від третіх осіб. Аналітичний облік ведеться за об’єктами, ТМЦ,

місцезнаходженнями та власниками.[11]
         Але за допомогою лише синтетичного обліку неможливо контролювати наявність та

рух кожного виду товарно-виробничих запасів. Для отримання більш деталізованої

інформації, необхідної для управління запасами за їх окремими видами та процесами,

організовується аналітичний облік.
         До окремих субрахунків синтетичного обліку можуть бути відкриті рахунки

аналітичного обліку, які дозволять визначити її обсяг в цілому та за кожним видом

окремо.(табл.2.3.)
        

  Таблиця 2.3
Аналітичний облік виробничих запасів
Субрахунки рахунку 20
„Виробничі запаси” Розріз аналітики
201 „Сировина й матеріали” В розрізі видів та груп сировини, місць зберігання та

матеріально відповідальних осіб.
202 „Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби” В розрізі купівельних

напівфабрикатів і комплектуючих виробів, місць зберігання та матеріально відповідальних

осіб.
203 „Паливо” В розрізі видів палива, місць зберігання та матеріально

відповідальних осіб.
204 „Тара й тарні матеріали” В розрізі видів тари й тарних матеріалів і матеріально

відповідальних осіб.
205 „Будівельні матеріали” За видами (групами) та окремими об’єктами

будівельних матеріалів.
206 „Матеріали, передані в переробку” В розрізі, який забезпечує отримання даних

про підприємство-переробника та контроль за операціями з переробки, за відповідними

витратами.
207 „Запасні частини” За місцями зберігання й однорідними групами.
208 „Матеріали сільськогосподарського призначення” За групами та видами матеріалів

сільськогосподарського призначення в розрізі їх номенклатури.
209 „Інші матеріали” За видами та групами інших матеріалів.

         Кожне підприємство відкриває аналітичні рахунки в залежності від потреби в їх

кількості, необхідній для управління виробництвом. На ТзОВ „Уніплит” така потреба

обумовлена:
по-перше –значною їх кількості;
по-друге  – складною організаційною та виробничою структурою підприємства;
по- трете –наявністю складів для їх зберігання.
         Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або

однорідних груп. Кожна з груп, виробничих запасів поділяється за видами, сортами,

марками, типами, розмірами. Кожному найменуванню, сорту, розміру виробничих запасів

присвоюється коротке числове позначення (номенклатурний номер), яке записують до

спеціального реєстру-
номенклатури –цінника, де також вказують одиницю виміру і по можливості, облікову ціну

запасу. Кодування номенклатури- цінника здійснюється за змішаною порядково- серійною

системою. Інформація, що міститься у номенклатурах-цінниках записується на машинних

носіях  і багаторазово використовуються.
         На кожному документі з руху виробничих запасів вказується не тільки найменування

запасу, а і його номенклатурний номер, що дозволяє уникати помилок під час заповнення

прибуткових і видаткових документів а також здійснення записів у складському

бухгалтерському обліку виробничих запасів.[25]
         На складах аналітичний облік виробничих запасів ведеться за допомогою карток

складського обліку, на ТзОВ „Уніплит” картки складського обліку не ведуть.
         Згідно статті 5 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні” підприємство самостійно визначає облікову політику. Облікова політика – це

сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для

складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних і

конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з діючих

актів і особливостей діяльності підприємства.
         Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві та

забезпечення фіксування фактів здійснення усіх господарських операцій в первинних

документах, регістрах і звітності протягом встановленого терміну несе власник або

уповноважений ним орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством.[1]
         Основною метою облікової політики є забезпечення одержання достовірної

інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності,

необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних

рішень.
         Підприємство самостійно визначає свою облікову політику і вибирає форму ведення

бухгалтерського обліку з дотриманням принципів, встановлених законодавством.

Формування облікової політики підприємства здійснюється головним   бухгалтером    і   

затверджується   наказом    або    розпорядженням
 

Рис.2.3.Схема організації обліку запасів на підприємстві

керівника. Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики обмежений

державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка надана переліком методик і

облікових процедур і визначається можливістю вибору конкретних способів оцінки,

калькуляції, переліку бухгалтерських рахунків тощо. Отже. облікова політика підприємства

– це не просто сукупність способів ведення обліку, але й вибір методики обліку, яка

надає можливість використовувати різні варіанти відображеня фактів господарського

життя в обліку.
         На вибір облікової політики підпримства впливають такі фактори:
1. Форма  власності та  організаційно-правова форма (ТзОВ, ВАТ, ЗАТ тощо).
2. Галузь або вид діяльності (промисловість, будівництво, торгівля, транспорт тощо).
3. Система оподаткування (звільнення від різних податків, ставки податків, пільги з

оподаткування).
4. Ступінь свободи дій в умовах переходу до ринку (можливість самостійного прийняття

рішень з питань ціноутворення, вибору партнерів).
5. Стратегія фінансово-господарського розвитку (цілі й задачі економічного розвитку

організації на довгострокову перспективу, очікувані напрямки інвестицій, тактичні підходи

до вирішення перспективних задач).
6. Наявність матеріальної бази (забезпеченість комп’ютерною технікою та іншими

засобами оргтехніки, програмно-методичне забезпечення тощо).
7. Рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості, ініціативності та

підприємливості керівників.
8. Система матеріальної зацікавленості працівників в ефективності роботи підприємства

та матеріальної відповідальності за виконання своїх обов’язків.
9. Обсяг діяльності, середньоспискова чисельність працівників тощо.[72]
         Облікову політику підприємства повинні знати:
- керівник підприємства, який несе відповідальність за її формування;
- бухгалтер підприємства за участю якого можна грамотно і всебічно

обгрунтувати зміст облікової політики;
- аудитор, оскільки облікова політика є одним з обєктів  дослідження, з

вивчення яких розпочинається процес аудиторської перевірки;
- податковий інспектор, адже від багатьох принципів облікової політики

залежить порядок формування того чи іншого об’єкту оподаткування.
         При веденні бухгалтерського обліку необхідно забезпечити:
- незмінність протягом  поточного року прийнятої методології відображення

окремих господарських операцій та оцінки майна;
- повноту відображення в обліку за звітний період всіх господарських операцій,

що були проведені за цей час, та результатів інвентаризації майна і забов’язань;
- правильність віднесення доходів та витрат до відповідних звітних періодів,

незалежно від часу надходження  доходів та оплати витрат, якщо інше не встановлено

чинним законодавством;
- розмежування в обліку поточних витрат на виробництво та капітальних

інвестицій;
- тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам синтетичного

обліку на перше число кожного місяця.
         При формуванні облікової політики передбачається майнова відокремленість і

безперервіність діяльності підприємства, послідовність застосування облікової політики.

[56]
          Облікова політика ТзОВ “Уніплит” висвітлена в Наказі про облікову політику  і

містить перелік всіх пунктів прийнятої на звітний рік облікової політики.(Додаток Г)
         Наказ про облікову політику ТзОВ “Уніплит” складається з чотирьох розділів:
1.   Загальні положення.
2. Організація бухгалтерського обліку.
3. Організація податкового обліку.
4. Організаційні питання.
         Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів, що

використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік

облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації.Перелік

документів затверджений в наказі керівника підприємства про облікову політику і

включає:
- робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні і

аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку;
- форми первинних облікових документів, що застосовуються для формування

фактів господарської діяльності, за якими передбачені типові форми первинних облікових

документів, а також форми документів для внутрішньої господарської звітності;
- порядок проведення інвентаризації активів і зобовязань;
- методи оцінки активів і зобовязань;
- графік документообігу;
- порядок контролю за господарськими операціями.
         Відповідно до принципу послідовності ТзОВ “Уніплит” постійно з року в рік

застосовує обрану облікову політику.


2.3. Облік надходжень та вибуття запасів на виробництво

         Є різні шляхи шляхи надходження запасів на підприємство, зокрема це: придбання

за плату, виготовлення власними силами, безоплатне надходження, внесення до

статутного фонду та інші.
         На ТзОВ “Уніплит” запаси надходять від постачальників за плату.
         Придбання запасів на ТзОВ “Уніплит” планується відділом постачання. Цей відділ 

веде спеціальну відомість, в якій записуються дані про виконання договорів постачання, а

також дані про  асортимент запасів, їх кількість, ціну.
         Придбання запасів на ТзОВ “Уніплит” у постачальників здійснюється виключно на

договірних засадах, шляхом укладення договорів.
         ТзОВ “Уніплит” співпрацює як з великими так і малими підприємствами, а також

останнім часом підприємство співпрацює з приватними підприємцями.
         ТзОВ “Уніплит” має широке коло постачальників, які забезпечують підприємство

базою для виробництва продукції. При виборі постачальників підприємство враховує : ціну

запасів, якість запасів, надійність постачальника, можливість отримання знижок та

можливість відстрочення оплати за них.Найбільшими постачальниками є ДП “ДОЗ”, ВАТ

“Вигода ЛК”, ВАТ “Вигодський лісокомбінат”, ДП “Будівельник”, ВАТ “ВЛК” , ДП

“Вигода”, ЗАТ “Вигодський ДОК”, ТзОВ “Сократ - Свінг”, СП “Богдан” та інші.
         Для отримання запасів від постачальника по факту здійсненої передоплати або на

підставі заключеного договору бухгалтер ТзОВ “Уніплит” виписує своєму працівникові

довіреність на одержання цінностей. Довіреність на одержання цінностей (Додаток В) від

постачальника  за договором , рахунком – фактурою, або іншим документом, що їх

замінює, видається довіреній особі під розписку і реєструється в журналі реєстрації

довіреностей. Особа, якій видана довіреність, зобов’язана не пізніше наступного дня 

після доставки на ТзОВ “Уніплит” запасів подати бухгалтеру довіреність разом з

документами на відпуск  нею запасів та здачу їх на склад або матеріально відповідальній

особі.
         Для отримання необхідних запасів у бухгалтерії постачальника, спираючись  на дані

заключених договорів купівлі-продажу та інформації вказаної у довіреності, здійснюється

виписка накладних-вимог на відпуск матеріалів або товарно-транспортних накладних ( за

умов транспортування вантажним автомобілем).
         Для обліку  та контролю за надходженням та оприбуткуванням виробничих запасів,

що надійшли на ТзОВ “Уніплит”  використовується журнал обліку вантажів, що надійшли.

Записи в журналі здійснюються відділом постачання  в міру надходження виробничих

запасів на склад підприємства на основі товарно-транспортних накладних, прибуткових

ордерів, актів приймання матеріалів.
         При оприбуткуванні виробничих запасів комірник ТзОВ “Уніплит” також

використовує прибутковий ордер (Додаток В), який складається у двох екземплярах

безпосередньо на ті цінності, які були ним прийняті.
         Крім того при оприбуткуванні запасів на ТзОВ “Уніплит” здійснюється їх ретельна

перевірка за кількістю і якістю. Якщо  це надходження запасів відбулось із кількісними чи

якісними відхиленнями вказаних  у договорі та супровідних документах, складається

комісією акт про приймання матеріалів у двох екземплярах, після чого один примірник

передається до відділу постачання чи юридичному відділу до направлення листа –

притензії постачальнику.
         У бухгалтерському обліку підприємства операції з придбання запасів у

постачальників відображаються згідно табл.2.4.
Таблиця 2.4
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження запасів від

постачальника

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
 Перша подія – оприбуткування запасів Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Оприбутковано запаси 201 631
2 Відображено податковий кредит щодо ПДВ по оприбуткованих запасах 

641 631
3 Оплачено раніше отримані запаси 631 311
4 Суму витрат на транспортування включено до первісної вартості запасів 

201 631
5 Відображено податковий кредит щодо ПДВ по транспортних витратах 

641 631
6 Оплачено послуги за транспортування 631 311

7 Перша подія  -  оплата 
371 
311
 Проведено оплатузапасів  
Продовження табл.2.4
1 2 3 4
8 Відображено податковий кредит щодо ПДВ 641 644
9 Оприбутковано запаси 201 631
10 Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту 644 631
11 Відображено взаємне зарахування заборгованості 631 371

         ТзОВ „Уніплит” придбало  у фірми „Сапсон” 10,8 м³ пиловідходів на суму  403,20

грн, в тому числі ПДВ – 67,20. За перевезення транспортній організації сплачено 260 грн (

в тому числі ПДВ – 43,33), витрати на навантаження – розвантаження та складування

запасів склали 130 грн.
         В бухгалтерському обліку  наведені операції по придбанню пиловідходів

відображаються наступними проведеннями:
    1. Оприбутковано  отримані пиловідходи
       Дебет 20 “Виробничі запаси”                                                                       336,0
       Кредит 631 “Розрахунки з відчизняними постачальниками”                   336,0
       Відображено суму  ПДВ:    
       Дебет 641 “Розрахунки за податками”                                                        67,20
       Кредит 631 “Розрахунки з відчизняними постачальниками”                   67,20
    2. Відображено витрати за перевезення пиловідходів:
       Дебет 20 “Виробничі запаси”                                                                     216,67
       Кредит 631 “Розрахунки з відчизняними постачальниками”                 216,67
    3. Відображено суму  ПДВ:    
       Дебет 641 “Розрахунки за податками”                                                        43,33
       Кредит 631 “Розрахунки з відчизняними постачальниками”                   43,33
    4.Відображено витрати на навантаження – розвантаження пиловідходів та їх

складування:
       Дебет 20 “Виробничі витрати”                                                                     130,0
       Кредит 66 “Розрахунки з  оплати праці”                                                     130,0
    5. Нарахування на соціальне страхування:
       Дебет 20 “Виробничі витрати”                                                                     47,58
       Кредит 66 “Розрахунки з  органами соціального страхування”               47,58
Собівартість придбаних пиловідходів складає:
336,0 + 216,67 + 130,0 + 47,58 = 730,25
         Відповідно облікової політики ТзОВ “Уніплит” транспортно–заготівельні витрати

відносяться до складу первісної вартості запасів методом середнього відсотка.

Транспортно – заготівельні витрати загальною сумою відображаються на отриманому

рахунку 29 “ Транспортно – заготівельні витрати”. Сума цих транспортно – заготівельних

витрат щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного періоду і

сумою запасів, що вибули. Сума транспортно – заготівельних витрат, яка відноситься до 

запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно –

заготівельних витрат  і вартості запасів, що вибули. Середній відсоток транспортно –

заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно – заготівельних

витрат на початок звітного місяця і транспортно – заготівельних витрат звітного місяця

на суму залишків запасів на початок звітного місяця  ізапасів, що надійшли у звітному

місяці.
         За даними бухгалтерського обліку визначення суми транспортно-заготівельних

витрат, яка припадає на вибулі запаси та на залишок запасів на кінець звітного місяця

(серпень) та розподіл  суми транспортно – заготівельних витрат представлені в табл.2.5.
Таблиця 2.5
Визначення суми транспортно – заготівельних витрат
та її розподіл на запаси, що вибули

п/п Показники Вартість запасів,грн транспортно – заготівельні витрати, грн
1 2 3 4
1 Залишок на початок місяця 1346909,75 38483,13
2 Надійло протягом місяця 3084441,30 112613,44
3 Разом 4431351,05 151156,57
4 Середній відсоток транспортно – заготівельних витрат (ряд3 граф4 : ряд3

граф3)*100% 
- 3,41107
5 Вибуло протягом звітного періоду (граф6 = ряд4 гріф4*ряд5граф3): 100% 

3043254,09 103807,53
6 Залишок на кінець звітного місяця 1388096,96 47349,04
7 Фактична собівартість вибулих запасів (р5гр3 + р5гр4) 3147061,62 -
 
         При придбанні запасів підзвітними особами оприбуткування здійснюється на основі

прибуткового ордера, а документами, що підтверджують вартість придбаних запасів є

товарний рахунок, акт (довідка), чек.
         Бухгалтерські записи, які складаються при надходження запасів від підзвітних осіб,

наведені в табл.2.6.
Таблиця 2.6
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій
з надходження запасів придбаних підзвітною особою
№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
  Дебет Кредит
1 Оприбутковано виробничі запаси, придбані підзвітною особою за готівку 

201 372
2 Відображено суму податкового кредиту по ПДВ 641 372
3 ОплаченоНазад
 

Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.


Український Зелений Портал Рефератик, створений з метою популяризації української культури і полегшення пошуку учбових матеріалів для українських школярів, а також студентів і аспірантів українських Вузів. Всі матеріали, опубліковані на сайті взяті з відкритих джерел. Проте, слід пам'ятати, що тексти, опублікованих робіт в першу чергу належать їх авторам. Використовуючи матеріали, розміщені на сайті, будь ласка, давайте заслання на назву публікації і її автора.

написать нам ©  referatik.com.ua, 2007-г.
Карта сайта


  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов