Вы живете в:
Результат
Архив

Главная / База конкурсных работ / -*новый или неперечисленный*- / Структура та зміст курсової роботи


Структура та зміст курсової роботи - -*новый или неперечисленный*- - Скачать


Название работы Структура та зміст курсової роботи
Объем работы 181
Тема -*новый или неперечисленный*-
Вид работы Контрольная
Файл struktura_ta_zmst_kursovo_roboti.zip
Дополнительная информация
ФИО или псевдоним автора Ксюшка
E-Mail sergeyoksanalit@mail.ru

 КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 З курсу    “Основи НДРС”

Тема:  “Структура та зміст курсової роботи”

 

 

КИЇВ
2007

ПЛАН
Вступ..................................................................................3


   Розділ 1. Загальна характеристика курсової роботи........................4

1.1     Специфіка виконання курсової роботи
1.2     Рецензія і захист курсової роботи


   Розділ 2.  Послідовність виконання курсової роботи………….…9
2.1      З’ясування об’єкта та предмета дослідження
2.2 Завдання дослідження


    Розділ 3.  Структура та зміст курсової роботи…..…. …………….13
3.1 Робота над текстом курсової роботи
3.2 Загальні вимоги щодо написання курсової роботи


Висновки..........................................................................18


Список використаної літератури....................................19

 


ВСТУП
Важливою формою активізації процесу засвоєння знань при здійсненні підготовки фахівців

є написання студентами і слухачами різноманітних видів письмових  робіт. До письмових

робіт в структурі навчального процесу поряд із дипломною роботою, яка являється

підсумковою, відносяться також курсова, реферативна та контрольна роботи.
Письмові роботи сприяють якісному засвоєнню теоретичних знань, а також формуванню у

студентів додаткових навичок щодо самостійного аналізу теорії і практики менеджменту,

соціально – економічної діяльності держави, мотивованої оцінки поведінки персоналу в

системі державної влади й управління. Поряд з цим, в письмових роботах визначається

авторське розуміння проблеми, формулюються відповідні висновки, які ґрунтуються на

загальних і окремих теоріях управлінської науки та суміжних наукових дисциплін.
У професійній підготовці спеціаліста значну роль відіграє курсова робота. Згідно з

Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України

курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань,

одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення

конкретного фахового завдання.
Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з

вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань; оволодіти первинними навичками

проведення сучасних досліджень. Уже на цій першій творчій спробі можна виявити

здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння

збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати

отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції і

рекомендації з предмета дослідження. Випадає й слушна можливість проконтролювати

вміння студента правильно організовувати свою дослідницьку роботу та оформити її

результати.
Для якісного написання курсової роботи студент повинен оволодіти знаннями такого

предмету як «Основи наукових досліджень». Його вивчення збігається з початком роботи

студентів над виконанням курсових, дипломних та магістерських наукових робіт за

обраним фахом.
Темою цієї контрольної роботи є «Структура та зміст курсової роботи». Для написання

контрольної роботи мною було опрацьовано вісім джерел щодо методики написання

курсових робіт у яких визначається, що є курсовою роботою, її мета, структура, алгоритм

написання та вимоги до оформлення тощо. Дана тема розкриває сутність, послідовність

виконання, підготовку до захисту та наукове керівництво курсовою роботою, її

рецензування.


РОЗДІЛ 1
Загальна характеристика курсової роботи

 У професійній підготовці спеціалістів економічного профілю значну роль відіграє курсова

робота.
Курсова робота – це змістовне, самостійне виконання під керівництвом викладача

інституту пошукове дослідження. Воно має теоретичну складову аналізу актуальних

питань теорії менеджменту або економічної теорії, розвитку систем управління, проблем

функціонування організаційних формувань, а також містить аналіз практичного досвіду,

який вивчався студентом або слухачем рамках циклу предметних дисциплін та підсумків

навчальної практики.
Метою курсової роботи є оцінка рівня оволодіння слухачем або студентом теоретико –

методологічними основами спеціальності, виявлення уміння викладати концептуальне

бачення проблемних питань. Вона має відповідати вимогам освітнього стандарту, а також

сучасним досягненням вітчизняної та зарубіжної управлінської науки. В курсовій роботі, як

правило, викладається авторське розуміння проблеми, обґрунтовуються висновки,

пропозиції чи рекомендації, сформульовані на основі теорії та методології управлінської

науки.
Студенту надається право самостійного вибору теми курсової роботи із переліку проблем,

рекомендованих кафедрою менеджменту та маркетингу. При виборі теми курсової роботи

враховується основний зміст обраного студентом напрямку дипломного дослідження.
Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’

язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні

кафедри. Виконання курсових робіт визначається графіком.
Курсова робота  виконується студентом під науковим керівництвом викладача кафедри.

Вибравши тему курсової роботи та погодивши її з науковим керівником (викладачем),

студент складає список літературних джерел і нормативних актів, а також інших

документів необхідних для аналізу і розробки плану обраного курсового дослідження.
Курсова робота має свою специфіку, її деталі (щодо структури, методики її написання та

оформлення) завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником.
Раціональніше організувати роботу над курсовою роботою, правильно розподілити свій

час, спланувати його, глибоко і своєчасно розробити вибрану тему допоможе алгоритм

написання курсової роботи. Він дисциплінує виконавця, лімітує термін, відведений на вибір

теми, підбір та аналіз літератури з теми дослідження, написання, оформлення і захист

курсової роботи.
Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності: вибір теми – з’ясування об’

єкта  і предмета – визначення мети і завдання дослідження – виявлення і відбір

літератури з теми, її вивчення – складання попереднього плану – написання вступу –

виклад теорії і методики – вивчення досвіду роботи – формулювання висновків і

рекомендацій – оформлення списку використаних джерел та додатків. Потім здійснюється

літературне й технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і

захист курсової роботи.
План написання курсової роботи повинен мати внутрішню єдність, логічність викладення

та смислову завершеність досліджуваної теми. Незалежно від обраної теми, структура

курсової роботи має бути такою: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (при

необхідності); вступ; кілька розділів (підрозділів), що розкривають теорію питання та

досвід практичної роботи; висновки; список використаної літератури; додатки (при

необхідності).
У вступі розкривається актуальність теми, об’єкт і предмет, мета і завдання, теоретичні і

методологічні основи курсової роботи.
В основній частині формулюються ключові положення, що випливають із аналізу

теоретичних та документальних джерел, контекст – аналізу документів, а також

результатів, отриманих в ході проведення анкетних опитувань та соціологічних

досліджень. Зміст роботи доцільно ілюструвати схемами, таблицями, діаграмами,

графіками, рисунками тощо. Курсова робота має носити дослідницький характер та

містити результати творчого пошуку автора.
У заключній частині курсової роботи підводяться головні підсумки дослідження теми,

формулюються висновки і практичні рекомендації.
Усі структурні елементи курсової роботи мають бути викладені у суворій послідовності та

логічному зв’язку.
На курсову роботу подається рецензія, яка оформлюється на відповідному бланку.

Рецензентом від кафедри виставляється оцінка курсовій роботі. При оцінці курсової

роботи враховується її зміст, актуальність, ступень самостійності, оригінальність висновків

та пропозицій, якість використаного матеріалу, а також загальний та спеціальний рівень

грамотності. Одночасно рецензент відмічає її позитивні сторони і недоліки, а у випадку

необхідності  - вказує, що необхідно доопрацювати. Рецензія закінчується висновком, чи

може робота бути допущена до захисту. Рецензентом можуть бути висловлені й пропозиції

у якому напрямку студенту належить продовжити дослідження стосовно розвитку курсової

роботи в дипломну.
Курсова робота разом із рецензією видається студенту для ознайомлення. Якщо курсова

робота за висновками рецензента є незадовільною і підлягає суттєвій переробці, то після

виправлення вона подається на повторне рецензування з обов’язковим поданням першої

рецензії. При захисті курсової роботи визначається рівень теоретичних знань і практичних

навиків студента, а також відповідність роботи тим вимогам, що висуваються до неї.

Комісія із захисту курсових робіт затверджується відповідно кафедрою.
На захисті курсової роботи студент повинен коротко викласти основний зміст роботи та

дати вичерпні відповіді на зауваження рецензента і  питання членів комісії. Остаточна

оцінка курсової роботи виставляється комісією на основі підсумків захисту та якості

виконаної роботи.
Облік атестації курсових робіт студентів ведеться у спеціальній відомості та

виставляється у залікову книжку.


РОЗДІЛ 2
Послідовність виконання курсової роботи

Підготовчий етап роботи над курсовою роботою починається з вибору теми курсової

роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою,

студент обирає ту, яка найповніше відповідає його навчально – виробничим інтересам та

схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум

особистої творчості та ініціативи. Разом із керівником необхідно визначити межі

розкриття теми та перелік установ, досвід роботи яких буде висвітлюватись у дослідженні.
При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між

ними і темою курсової роботи є системні логічні зв’язки. Об’єктом дослідження є вся

сукупність відношень різних  аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом

необхідної для дослідника інформації. Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв’язки,

які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для

конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим ніж об’єкт. Тобто,

об’єктом виступає те, що досліджується, а предметом – те, що в цьому об’єкті має

наукове пояснення.
Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим

результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає

вирішення студентами проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим

станом об’єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш

ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання

позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша частина – у вигляді

суспільної корисності; друга – у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного

предмета дослідження.
Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які

можуть включати такі складові:
• вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми

дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів, подальше

вдосконалення їх вивчення, розробка ознак, рівнів функціонування, критеріїв

ефективності, принципів та умов застосування тощо);
• всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики вирішення

даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових

особливостей передового досвіду; таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані,

опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень

наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження;
• обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми;
• експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо

відповідальності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально важливих у

відносних умовах результатів вирішення цієї проблеми при певних затратах часу і зусиль;
• розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання

результатів дослідження у практиці роботи відповідних установ (організацій).
При написанні курсової роботи перед студентом ставляться такі завдання:
 вивчення наукової та спеціальної літератури, праць вітчизняних та зарубіжних

вчених; основних наукових концепцій із досліджуваної теми;
 дослідження наукових джерел;
 визнання та уточнення сутності понятійно – категоріального апарату, а також

змісту основних понять із досліджуваної теми;
 виокремлення об’єкту і предмету курсової роботи та майбутнього дипломного

дослідження;
 обґрунтування теоретичної моделі та основної позиції автора, що подається у

курсовій, а потім у дипломній роботах;
 викладення та обґрунтування попередньо отриманих висновків з метою

поглибленої їх розробки у майбутньому дипломному дослідженні.
Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення з основними літературними

(а можливо й архівними) джерелами з теми курсової роботи. З метою повного їх виявлення

необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і картотеки кафедр та

бібліотеки вищого навчального закладу, а також провідних наукових бібліотек міста,

бібліотечні посібники, при книжні та при статейні списки літератури, виноски і посилання

в підручниках, монографіях, словниках та ін., покажчики змісту річних комплектів

спеціальних періодичних видань.
Під час джерелознавчих пошуків необхідно з’ясувати стан вивченості обраної теми

сучасної наукою, щоб не повторювати в роботі загальновідомих істин, конкретніше

точніше визначити напрями та основні розділи свого дослідження. Після узгодження з

керівником списку джерел, які будуть використовуватися при написанні курсової роботи,

студент розпочинає їх вивчення, переходячи до другого етапу роботи над дослідженням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3
Структура та зміст курсової роботи

Другий етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової

роботи. Конспектуючи матеріал, слід постійно пам’ятати тему курсової роботи, щоб

виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Після конспектування

матеріалу необхідно перечитати його знову, щоб склалося уявлення про предмет

вивчення.
Правильна та логічна структура роботи – це запорука успіху розкриття теми.
Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї роботи над

дослідженням. Попередній план роботи треба обов’язково показати науковому

керівникові, оскільки може статися, що потрібно буде переписувати текст роботи.
Готуючись до викладення тексту курсової роботи, доцільно ще раз уважно прочитати її

назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. Проаналізований та

систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і

підрозділів.  Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину

цього питання.
Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над

розділом, треба відмітити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези

необхідно підтверджувати фактами, думками різних авторів, результатами анкетування та

експерименту, аналізом конкретного практичного досвіду. Треба уникати безсистемного

викладення фактів без достатнього їх осмислення та узагальнення.
Думки мають бути пов’язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований

одній головній ідеї. Один висновок не повинен суперечити іншому, а підкріплювати його.

Якщо висновки не будуть пов’язані між собою, текст втратить свою єдність. Один доказ

має випливати з іншого. Для  доказу кожного положення треба наводити аргументи,

розташовуючи їх таким чином:
• середній доказ – слабкий доказ – сильний доказ
або
• сильний – слабкий – середній.
Щодо кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють

висновки всієї роботи в цілому.
Достовірність висновків загалом підтверджується вивченням практичного досвіду роботи

конкретних установ, щодо яких проводиться дослідження. Оперативно і в повному обсязі

зібрати практичний матеріал, узагальнити його  та систематизувати допоможе оволодіння

студентом основними методами дослідження: спостереженням, експериментом, бесідою,

анкетуванням, інтерв’ю, математичними методами обробки кількісних даних, методом

порівняльного аналізу та ін.
Таким чином, широке використання відомих у науці методів накопичення, вивчення,

систематизації фактів та практичного досвіду в цілому дасть змогу виконати основне

завдання курсового дослідження: поєднати різні роз’єднані знання в цілісну систему.

Вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики

відповідної сфери діяльності.
На заключному етапі роботи над курсовою роботою передбачається написання студентом

вступу та висновків до курсової роботи, оформлення списку літератури та додатків,

редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника

підготовка роботи до захисту.
Вступ доцільно написати після того, як написана основна частина курсової роботи. У

вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість;

вивчаються об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи. За

допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст.

Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у

вступі.
Обов’язковою частиною у вступі є огляд літератури з теми дослідження, в який включають

найбільш цінні, актуальні роботи. Огляд має бути систематизованим аналізом

теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості. Переваг та недоліків

розглядуваних робіт, які доцільно згрупувати таким чином: роботи, що висвітлюють історію

розвитку проблеми, теоретичні роботи, які повністю присвячені темі, потім ті, що

розкривають тему частково. В огляді не слід наводити повний бібліографічний опис

публікацій, що аналізується, достатньо назвати автора й назву, а поруч у дужках

проставити порядковий номер бібліографічного запису цієї роботи в списку літератури.

Закінчити огляд треба коротким висновком про ступень висвітленості  в літературі

основних аспектів теми.
Логічним завершенням курсової роботи є висновки. Головна їх мета – підсумки проведеної

роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних

рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках

необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити у результаті вивчення

теми, а й недоліки та проблеми практичного функціонування культурологічних і

документальних систем, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога

до заключної частини – не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і

висновків, зроблених у розділах.
Список використаної літератури складається на основі робочої картотеки і відображає

обсяг використаних джерел та ступень вивченості досліджуваної теми, є «візитною

карткою» автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень володіння

навичками літературою. Список повинен містити бібліографічний опис джерел, 

використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно

додержуватися вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис треба

починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів

та назв праць, спочатку видання українською мовою, потім – іноземними. Бібліографічні

записи у списку літератури повинні мати порядкову нумерацію. У тексті роботи слід

давати у дужках посилання на номери списку. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її

ставлять через кому після номера видання.
Завершуючи написання курсової роботи, необхідно систематизувати ілюстрований

матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі

додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви. Що відповідають їхньому змісту.

Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок  основного тексту

роботи. Обсяг курсової роботи має бути 25-30 сторінок машинопису, без урахування

додатків і списку літератури.
Літературне оформлення курсової роботи є важливим елементом її виконання і одним із

багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні під час захисту. Передусім

звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу (логічність і послідовність,

повнота і репрезентативність, тобто широта використання наукових джерел, загальна

грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам), а також на текст роботи,

список літератури і додатки, на зовнішнє оформлення титульного аркуша.
Оформляючи текст роботи, треба знайти час для повторного перегляду першоджерел. Це

допоможе побачити все цінне, що було пропущено на початку вивчення теми, наштовхне

на цікаві думки, поглибить розуміння  проблеми.
У курсовій роботі необхідно прагнути дотримуватися прийнятої термінології, позначень,

умовних скорочень і символів, не рекомендується вживати слова і вирази – штампи, вести

виклад від першої особи.
До формулювань заголовків розділів і підрозділів курсової роботи висуваються такі

основні вимоги: стислість, чіткість і синтаксична різноманітність у побудові речень, з

переваженням простих, поширених, послідовне та точне відображення внутрішньої логіки

змісту роботи.
Розділи і підрозділи прийнято нумерувати арабськими цифрами. Підрозділи нумерують

окремо у кожному розділі. Позначення розділів, підрозділів і їхні порядкові номери пишуть

в одному рядку з заголовком, причому в кінці крапка не ставиться.
Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, зверху – 20 мм, праве – 10 мм, знизу –

25 мм. Таблиці, малюнки, схеми, графіки та інші ілюстративні матеріали як у тексті роботи,

так і в додатках слід виконувати на стандартних аркушах (21 х 30 см).
Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків або літерних

додатків. Першою сторінкою вважається титульний лист, на ній цифра  1 не ставиться,

другою вважається сторінка, що містить «зміст».
Курсова робота подається на відповідну кафедру в одному примірнику за два тижні до

захисту. При написанні курсової роботи студент робить посторінкові висновки на

літературу, інші джерела, дотримуючись при цьому відповідних вимог щодо їх оформлення.
ВИСНОВКИ
Курс «Основи НДРС» є узагальнюючим. Вивчення його збігається з початком роботи

студентів над виконанням курсових робіт за обраним фахом і періодом активної участі

молодих спеціалістів у науково – дослідній роботі кафедр.
Практика показує, що наукова праця істотно підвищує інтерес до вивчення загальних і

спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю, сприяє формуванню теоретичних і

практичних навичок, необхідних фахівцю – досліднику, розширює науковий кругозір і

здібності до проведення методологічного аналізу і критичного розуміння досягнень

сучасної науки.
Основні завдання, викладені у даній роботі, торкаються важливих питань щодо

планування і організації наукових досліджень, обробка результатів спостережень та їх

оформлення, робота з науковими матеріалами і підготовка їх до друку, оформлення

курсової роботи.
Не менш важливим є уявлення про рецензування роботи та принципи захисту і атестації.

Студентам, яким необхідно виконувати курсову роботу важливо чітко знати, із яких

компонентів вона складається і як переростає в послідовний процес вивчення тих чи

інших положень і закономірностей.  У даній роботі висвітлені етапи науково –

дослідницької діяльності, розглядається коло основних проблем, пов’язаних із

написанням курсової роботи, її структурою та змістом;, пошук, накопичення і оброблення

інформації, визначення об’єкта і предмета, методології дослідження, оформлення

результатів у вигляді курсової роботи; загальні вимоги щодо оформлення роботи.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
1. Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних

закладах України
2. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования. –  Учеб.

пособие. – 2-е изд., испр. - К.: МАУП, 2004. – 216 с.
3. Гудзинський О. Д. Програма з навчальної дисципліни «Організація НДРС». –

К.: ІПК ДСЗУ, 2004. – 12 с.
4. Гудзинський А. Д. Организация исследовательской работы студентов на

экономическом факультете. – К.: УСХА, 1996. – 115 с.
5. Гудзинський О. Д. Методичні вказівки по виконанню бакалаврських робіт. – К.:

ІПК  ДСЗУ,   2004. – 50 с.
6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи нукових досліджень: Навчальний

посібник.  – 2-е видання, перероблене і доповнене. -  К.: ВД «Професіонал», 2004. – 208 с.
7. Маршавін Ю. М., Туленков М. В.  Методичні вказівки щодо підготовки курсових,

реферативних   та контрольних робіт за фахом «Менеджмент  організацій». – К.: ІПК 

ДСЗУ,   2004. – 21 с.
8. Шейко В. М.,  Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідної

діяльності: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. -  К.: Знання - Прес, 2002. – 295 с.

     Назад
 

Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.


Український Зелений Портал Рефератик, створений з метою популяризації української культури і полегшення пошуку учбових матеріалів для українських школярів, а також студентів і аспірантів українських Вузів. Всі матеріали, опубліковані на сайті взяті з відкритих джерел. Проте, слід пам'ятати, що тексти, опублікованих робіт в першу чергу належать їх авторам. Використовуючи матеріали, розміщені на сайті, будь ласка, давайте заслання на назву публікації і її автора.

написать нам ©  referatik.com.ua, 2007-г.
Карта сайта


  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов